Sier ja til byutvikling i Trondheim

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner utbygging av fem boligområder i Trondheim kommune. Departementet har lagt vekt på at det er stor lokalpolitisk enighet om at områdene skal bygges ut, og mener avgjørelsen er viktig for å sikre tilstrekkelig boligbygging i årene framover.

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for perioden 2012-2024 ble det reist innsigelse til boligområdene Rotvoll øvre, Foldal gård, Charlottenlund, Kastbrekka og Reppe i Trondheim. Departementet har behandlet innsigelsene og kommet til at alle områdene unntatt område 36 på Rotvoll øvre, kan godkjennes for utbygging.

- Vi har lagt vekt på stor lokal enighet om behovet for flere boliger og om å bygge ut disse områdene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Trondheim er en storby og tar nå viktige grep for å sikre god byutvikling fremover. De legger grunnlag for fortetting og utvikling av nye boligområder, noe som er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av byen, sier Sanner, som også er regjeringens byminister.

- Det har vært sterkt engasjement fra ordføreren og lokalpolitikere i Trondheim i denne saken, og jeg er glad vi kan komme med en positiv løsning allerede før jul.

Departementet har lagt vekt på at arealene ligger inneklemt mellom eksisterende bolig- og næringsområder. Fortetting av byer og tettsteder er viktig for å redusere transportbehovet og styrke grunnlaget for kollektivtransport, samt unngå nedbygging av viktige landbruks-, natur- og friluftsområder rundt byer og tettsteder.

Trondheim kommune har sterk befolkningsvekst og et stort boligbehov. Kommunen mener det er viktig å ha en stor tomtereserve for å sikre tilstrekkelig boligbygging.

Riksantikvarens innsigelse til område 36 på Rotvoll øvre er eneste innsigelse som er tatt til følge. Departementet godkjenner ikke det planlagte boligområdet 36 på Rotvoll øvre og mener utbygging av området vil innebære en uheldig oppdeling av det verdifulle kulturlandskapet nord for Innherredsvegen. Det vil også ødelegge opplevelsesverdien av Schmettows allé som er et godt bevart og markant landskapselement.

- Trondheim får etter vårt syn en god tomtereserve og kan utvikle byen godt med de tomtene som nå åpnes for boligbygging. Vi tar derfor til følge Riksantikvarens innsigelse på ett område for å ikke dele opp kulturlandskapet, avslutter Sanner.

Les brevet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Til toppen