Sikrer bosettingen

Replikk i Trønder-Avisa

I Trønder-Avisas leder 17. oktober heter det at Lierne trenger mer enn butikken. Selvfølgelig gjørlokalsamfunnet det. Derfor tar avisen feil når den antyder at jeg mener Merkur-programmet er det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet til regjeringen. Merkurer et målrettet og godt tiltak for åsikre gode, grunnleggende tjenesteri områder med få innbyggereog små markeder. Men det er bare ett av mange.

Regjeringen har en rekke virkemidler som skal sikre at vi har mulighet til å støtte distriktskommuner i en vanskelig situasjon. Den distriktspolitiske verktøykassen må bestå av ulike verktøy, tilpasset regionale og lokale utfordringer.

Lierne mistet rundt 120 arbeidsplasser i fjor. Det satte lokalsamfunnet i en vanskelig situasjon. Lierne søkte staten om 30 millioner kroner, og fikk det. Det var derfor jeg deltok på Omstillingskonferansen i Lierne. Regjeringen er svært opptatt av at norske kommuner skal være omstillingsdyktige. Vi ser at det også er et nasjonalt ansvar å støtte kommuner som blir stilt overfor så store utfordringer som Lierne har hatt de siste årene. Når jeg likevel var i Lierne, tok jeg også turen innom Kvelia-bua og Englagård. De er små, men viktige arbeidsplasser.

Hovedpoenget til regjeringen er at arbeidsplasser er grunnlaget for bosetting. Derfor satser regjeringen på å gjøre rammebetingelsene for små og store bedrifter bedre. Vi øker bevilgningene til både riksveier og fylkesveier, næringsrettet forskning og innovasjon og lavere skatter. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å investere.

Kværner Verdal har fått ny kontrakt, noe vi ser betyr mye for sysselsettingen i hele regionen. Næringslivet i regionen er internasjonalt konkurransedyktige. Samtidig er det er viktig å utvikle rammebetingelser som gjør dem konkurransedyktige i framtiden. Det er også viktig å se næringsutvikling i et regionalt perspektiv, der ulike, lokale bedrifter kan være leverandører til de store motorene i det regionale næringslivet.

Lederskribenten kommenterer også budsjettsituasjonen i fylket. Nord-Trøndelag er den fylkeskommunen med lavest anslått vekst i 2016, med et anslag på 20 mill. kroner eller 0,9 prosent vekst. Det er flere grunner til dette.

For fylkeskommunen slår det negativt ut at tallet på 16–18 åringer går ned. Fylket har en svakere befolkningsutvikling enn landet ellers, med en vekst på 0,5 prosent mot 1 prosent på landsbasis. Det trekker veksten noe ned, siden innbyggertilskuddet er knyttet til innbyggertallet. Jeg vil likevel understreke at Nord-Trøndelag fylkeskommune får mer i skjønnsmidler per innbygger enn landsgjennomsnittet.

Jeg er enig med Trønder-Avisa i at næringslivet i Lierne ikke lykkes uten et lokalsamfunn og en kommune som fungerer godt og er attraktiv for nye generasjoner.

I den sammenheng vil jeg si at Merkur er et lite, men viktig bidrag for mange bygder. De siste årene har mange butikker utviklet en rekke funksjoner og tjenester som gjør at butikkene, og driverne, framstår som lokale entreprenører. Det betyr mye for trivsel og utvikling i nærområdet. Kvelibua er et godt eksempel.

Merkur-programmet har 20-års jubileum i år. Det har vært godt drevet og har utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen. Jeg har ikke et ønske om å ta æren for noe andre har etablert.

Når det gjelder Merkur, er min rolle å bidra til å videreutvikle et effektivt virkemiddel.