Skal utrede det EØS-rettslige handlingsrommet i fartøysanskaffelser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, for å sikre at norsk maritim industri effektivt kan konkurrere om offentlige oppdrag. Nå lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut en anbudskonkurranse for å få handlingsrommet utredet.

Offentlig sektor er en stor innkjøper. Staten, fylkeskommuner og kommuner kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid for ca. 600 milliarder kroner årlig. Også i markedet for fartøy er det offentlige en stor innkjøper.

– Norsk maritim industri skal effektivt kunne konkurrere om offentlige kontrakter. Ikke bare sikrer det arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, men det sikrer lærlinger et lærested og sørger for at vi bevarer kompetanse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Norske aktører har mulighet til å by på norske offentlige anbud, og offentlige anbud i andre EØS-land. Regjeringen vil imidlertid utrede hvilke kvalitetskrav vi kan stille i våre egne anbud, som kan sørge for effektiv og god konkurranse.

Tilgang til offentlige kontrakter er viktig for at flere virksomheter skal kunne skape verdier og arbeidsplasser i Norge og for å bidra til et mangfold av leverandører. Noe av det viktigste det offentlige kan gjøre, er derfor å legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser.

Utredningen skal vurdere det EØS-rettslige handlingsrommet for å stille krav og kriterier i anskaffelse av fartøy. Det skal særlig ses på muligheten for å innarbeide konkrete kriterier knyttet til standarder for utforming, utstyr, arbeidsspråk, lærlinger, HMS, lokalt nærvær og responstid. Det skal vurderes i hvor stor grad kvalitet kan vektlegges over pris i offentlige anbudsprosesser for anskaffelse av fartøy.

Utredningen skal også belyse hvorvidt andre EU/EØS-land benytter andre kriterier og krav i sine offentlige anbudsprosesser for anskaffelser av fartøy enn det som er vanlig i offentlige anbudsprosesser i Norge. I tillegg skal utredningen inneholde en vurdering av størrelsen på markedet for offentlige anskaffelser av fartøy i EU/EØS, og i hvilken grad offentlige anbud i andre EU/EØS-land går til nasjonale leverandører.