Skriftlig spørsmål nr. 598 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson

Jeg viser til brev 2. februar 2017 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Spørsmål:
«Skatteparadis har hatt unntak fra enkelte krav i land-for-land-rapportering (LLR) og noen av disse er videreført i den endrete forskriften. Mener Finansministeren at netto omsetning er tilstrekkelig informasjon for å avdekke all uønsket skattetilpasning og betyr dette at Finansministeren derfor ikke ser noen nytteverdi av LLR?

Begrunnelse:
«Det vises til Skriftlig spørsmål nr 530 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson og Finansministerens svar på dette. Det er i forskriften om land-for-land-rapportering gjort unntak for LLR for selskaper med innbetalinger til myndigheter under 800.000. Finansministeren viser til at antatt forventede EØS-regler vil ha samme terskel verdi. Dette for at de administrative kostnadene for selskapene ikke skal bli for høye. Jeg ønsker å påpeke at skatteopplysningene i konsernrapporten ikke dekker de samme opplysningene og hensynene som det som ønsket avdekket i LLR. Skatteopplysningene inneholder informasjon om netto omsetning, mens viktig informasjon som investeringer, brutto-inntekter og –kostnader ikke omfattes.»

Svar:
De utvidede opplysningskravene i LLR-forskriften omfatter langt mer enn netto omsetning. Samlet sett gir bestemmelsene i forskriften viktig informasjon om selskaper som f.eks. har vesentlige salgsinntekter i en jurisdiksjon, men likevel betaler lite eller ingen skatt. Det har vært bred politisk enighet om å utvide LLR-rapporteringen for å kunne synliggjøre skattemessig posisjonering og uønsket skattetilpasning. Jeg mener LLR-regelverket har stor nytteverdi også for å ivareta dette formålet.

Land-for-land (LLR)-bestemmelsene i regnskapsloven og verdipapirhandelloven gjelder for store regnskapspliktige foretak, samt utstedere av noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog. De rapporteringspliktige foretakene har etter gjeldende regler plikt til å gi opplysninger om sin virksomhet, herunder eventuell virksomhet i skatteparadis.

Det opprinnelige formålet med LLR-regelverket er, i tråd med gjeldende EU-regler på området, å bidra til økt åpenhet om virksomheten til foretak som driver med uttak av ikke-fornybare naturressurser, for på denne måten å ansvarliggjøre myndighetene for forvaltningen av inntektene av landets naturressurser i land hvor slik virksomhet drives. Gjeldende EU-regelverk på området er gjennomført i norsk rett.

Det har som nevnt vært bred politisk enighet om at det norske LLR-regelverket også bør bidra til økt åpenhet om foretakenes skatteposisjoner. For å innarbeide dette i regelverket fastsatte Finansdepartementet i 2013 særnorske utvidede opplysningskrav, herunder opplysninger om datterselskaper og rentekostnader mellom foretak i samme konsern. For ytterligere å bidra til økt åpenhet om rapporteringspliktige foretaks skatteposisjonering ble det i desember 2016 videre fastsatt krav om at LLR-konsernrapporter skal inneholde opplysninger om nærmere bestemte skattemessige forhold. Det skal i LLR-konsernrapporter blant annet gis opplysninger om «netto omsetning», inkludert omsetning med foretak i samme konsern. I tillegg skal det etter § 5 i forskriften bl.a. gis opplysninger om følgende:

-         En kortfattet beskrivelse av datterselskapets aktiviteter
-         Resultat før skatt
-         Inntektsskatt i regnskapsåret som er beregnet av den     skattepliktiges overskudd eller underskudd i regnskapsåret
-         Inntektsskatt som er betalt i løpet av det aktuelle regnskapsåret av datterselskapet
-         Akkumulert fortjeneste

Jeg viser for øvrig til at Stortinget, i forbindelse med behandlingen av LLR til skattemyndighetene, fattet følgende anmodningsvedtak, jf. Innst. 42 L (2016-2017):

«Stortinget ber regjeringen sørge for at selskap som etter forslagene i land-for-land-rapportering til skattemyndighetene, også blir pliktige til å rapportere etter regnskaps- og verdipapirhandelloven, og at selskapene skal rapportere betalt inntektsskatt og påløpt inntektsskatt, antall ansatte, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående/ikke nærstående foretak og bokført egenkapital.»

Anmodningsvedtaket vil innebære endringer i regnskapsloven og verdipapirhandelloven slik at land-for-land-rapportering omfatter alle bransjer.   

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen