Skriftlig svar på spørsmål nr. 301 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad - etablering av beredskapslagring av matkorn

Jeg viser til skriftlig spørsmål av 07.12.15 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad:

"Hvordan vil statsråden følge opp arbeidet med etablering av beredskapslagring av matkorn?"

Stortinget vedtok 26.11.13 en anmodning til regjeringen om å utrede behovet for en ordning med kornlager. Regjeringen ga tilbakemelding til Stortinget i Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon for 2015, jf. kapitlene 1.5 og 13. Regjeringen foreslo ikke innføring av en ordning med beredskapslagring av matkorn i Norge. 

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2015, saken om beredskapslager matkorn, uttalte flertallet i Næringskomiteen følgende, jf. Innst. 8 S (2014-2015): "Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, mener det er behov for en mer omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse."   

På bakgrunn av flertallsmerknaden ba Landbruks- og matdepartementet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) om å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for matkornforsyning. Rapporten ble levert 30.06.15 og departementet omtaler saken i budsjettproposisjonen for 2016, side 69-70. 

Konklusjonen i NILFs rapport er at forsyningsevnen for matkorn er god. Risikoen for brå og uventet forsyningssvikt av matkorn blir vurdert som svært liten.

Risiko- og sårbarhetsanalysen fra NILF gir ikke grunnlag for å endre planforutsetningene som beredskapspolitikken bygger på, og som legger til grunn at Norge ikke vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid. 

Næringskomiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, ber i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 regjeringen utarbeide en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse hvor matproduksjon, matforsyning og beredskap inngår som en del av samfunnssikkerhetsperspektivet, jf. Innst. 8 S (2015-2016). 

Jeg vil vurdere dette nærmere sammen med næringsministeren, som har koordineringsansvaret for matforsyningsberedskapen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte og tidspunkt.

Med hilsen 

Sylvi Listhaug