Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål nr. 476 fra stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø

Om bostedsregistrering i Norge

Jeg viser til brev 4. desember 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

I Namdalsavisa onsdag 4 desember kan vi lese om 16 -årige Kevin som ikke får flytte med sine foreldre fra Sverige til Lierne uten å måtte slutte på videregående skole i 6 mnd for å bo fast i Norge, med argument i Norsk regelverk. Vil statsråden gi skattemyndighetene ordre om bruk av skjønn slik at familien samlet kan bosette seg i Norge?

Begrunnelse:
Foreldrene har sammen med 3 barn flyttet til Sørli i Lierne kommune. Eldste gutt går som flere andre fra Sørli 2 - året på videregående skole i Østersund, familien har fått godkjent endring i folkeregisteret for seg og to av barna fra Sverige til Sørli, men altså avslag på flytting for 16 - åringen. For spørsmålsstiller er det merkelig at en 16 -å ring som ikke er myndig, ikke skal få lov til å flytte med sin mor, som han har bodd sammen med før de flyttet. Nå har han bostedsadresse i Sverige, på en adresse alle har flyttet fra. Gutten bor på hybel i Østersund på ukedagene, og er hjemme i Norge i helgene.»

Svar:
Hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge er regulert i lov om folkeregistrering § 4-1 og § 4-2. For å bli registrert som innflyttet og bostedsregistrert i en norsk kommune, må innflytteren som hovedregel godtgjøre at det dreier seg om et sammenhengende opphold i en norsk kommune i minst seks måneder. Er ikke vilkåret om seks måneders sammenhengende opphold oppfylt, vurderer folkeregistermyndigheten subsidiært om det foreligger hensikt om bosetting i Norge. Dette beror på en konkret skjønnsmessig vurdering, der det tas hensyn til momenter som blant annet disposisjonsrett over bolig, lengden av oppholdene i Norge, familietilknytning, sted for næringsinteresser, statsborgerskap mv.

I saken som spørsmålsstiller refererer til foreligger det ikke et sammenhengende opphold i en norsk kommune på minst seks måneders varighet. Det er derfor et spørsmål om vilkåret om hensikt om bosetting i Norge er oppfylt.

Jeg er enig i at det bør være realitetene som avgjør, og at man i tilfeller hvor realitetene er åpenbare bør utøve et nødvendig skjønn innenfor lovens rammer.

Skattedirektoratet har foretatt en ny vurdering av saken, og kommet til at det også for den aktuelle sønnen foreligger bosetting i Norge og Lierne kommune. Han vil bli bostedsregistrert sammen med sin familie fra det tidspunktet skattekontoret mottok en flyttemelding signert fra begge foreldrene.

Med hilsen

Siv Jensen

 

 

 

 

 

Til toppen