Statens eierberetning 2016

Nærings- og fiskeridepartementet legger i dag frem Statens eierberetning for 2016.

Beretningen er en årlig utgivelse med en oversikt over og omtale av samtlige selskaper med statlig eierandel, med vekt på selskapenes utvikling i fjor. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

 – Statens mål med eierskapet er verdiskaping, i form av avkastning eller effektiv sektorpolitikk. I Statens eierberetning gir vi et innblikk i hvordan staten som eier følger opp selskapene og en samlet oversikt over selskapenes resultater, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Samlet verdi av statens forretningsmessige eierskap ved utgangen av 2016 anslås til om lag 715 milliarder kroner, opp 70 milliarder kroner fra året før. I tillegg mottar staten totalt 33 milliarder kroner i utbytte fra selskapene for regnskapsåret 2016.

Statens investeringer i de åtte børsnoterte selskapene i porteføljen var ved utgangen av 2016 verdt 596 mrd. kroner. Disse selskapene ga staten en avkastning, inkludert utbytte, på 23 pst. i 2016, mens avkastningen fra hovedindeksen på Oslo Børs var 12 pst.

Statens eierskapspolitikk er nærmere beskrevet i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap.

Til toppen