Beholder dagens struktur og styrker statens tilstedeværelse

Regjeringen viderefører dagens statsforvalterstruktur.

Fra 1. januar 2024 gjenoppsto fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. I lys av dette har regjeringen vurdert om statsforvalterne i de samme fylkene også skal deles, eller om de skal beholde dagens struktur. Statsforvalternes struktur har blitt evaluert av DFØ, og rapporten har senere vært på offentlig høring. 

– Både evalueringen og høringsrunden viste at statsforvalterne har fått større og sterkere fagmiljøer og at de er styrket i sin rolle som rettssikkerhetsinstans, etter sammenslåingen. Dette har vi vektlagt tungt i beslutningen, sammen med kostnadene som en deling ville gitt. Nå tar vi vare på gevinstene sammenslåingen har gitt, samtidig som vi iverksetter flere tiltak for å sikre statsforvalternes arbeid, og deres nærhet og tilgjengelighet overfor kommunene, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Flytter hovedkontoret til Skien

Hovedkontoret til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er i dag lokalisert i Tønsberg, mens én avdeling har kontorsted i Skien. Regjeringen vil styrke Statsforvalterens tilstedeværelse i Telemark. Halvparten av de ansatte skal ha arbeidssted på Skienskontoret. Hovedkontoret skal også flyttes til Skien, og statsforvalteren selv skal ha kontorsted der.

– Ved å legge flere kompetansearbeidsplasser i Telemark, underbygger vi regjeringens mål om at kompetansen ligger så nær innbyggerne som mulig, sier Tung.

Flere arbeidsplasser i Troms og Finnmark 

Regjeringen foreslår å styrke Statsforvalteren i Troms og Finnmark med 10 millioner kroner, slik at embetet får enda bedre forutsetninger til å veilede og følge opp sine kommuner. I tillegg skal Statsforvalterens fellestjenester flytte noen stillinger til Vadsø. Samlet gir dette 10-12 nye statlige arbeidsplasser i Troms og Finnmark.

– Statsforvalteren i Troms og Finnmark har en viktig rolle i å sikre den sivile beredskapen i nord. Derfor skal en del av styrkingen gå til nye beredskapsstillinger i Finnmark, sier Tung.

I høringen av DFØs evaluering av statsforvalternes struktur, ble det også påpekt at den sikkerhetspolitiske situasjonen stiller nye krav til statsforvalterens beredskapsarbeid.  Statsforvalteren skal opprette egne fylkesberedskapsråd for henholdsvis Troms og Finnmark. Nye stillinger innen beredskap skal legges til hovedkontoret i Vadsø.

Statsforvalteren i Oslo og Viken får nytt navn

Statsforvalteren i Oslo og Viken blir videreført som i dag, men får nytt navn: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

– Viken er ikke lenger et fylke eller et stedsnavn. Det som nå skal hete Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har lang erfaring med å dekke flere fylker. Embetet har i dag sterke fagmiljøer i Moss, Drammen og Oslo, sier Tung.

Mer til arbeid med akvakultur 

For å kunne drive med oppdrett, kreves det utslippstillatelse fra statsforvalteren.

Sjømatnæringen har hatt en sterk vekst over flere år. Statsforvalterne har ikke hatt ressurser og bemanning til å øke kapasiteten på saksbehandling i takt med den sterke økningen og antall forespørsler fra næringen. Regjeringen vil derfor bevilge 2,5 millioner kroner for å øke kapasiteten hos statsforvalterne.

– Ved å styrke arbeidet med akvakultursøknader hos statsforvalterne sørger vi for at Statsforvalteren kan ivareta sin rolle, samtidig som vi svarer vi på behovene til sjømatnæringen, sier Tung.

Synlige og tilgjengelige for kommunene   

Statsforvalterne har en viktig veiledningsrolle overfor kommunene. Derfor ønsker Regjeringen at statsforvalterne skal bli mer synlige og tilgjengelige for kommunene, med faktisk tilstedeværelse særlig i plansaker. Regjeringen vil derfor komme tilbake med tiltak som kan sikre dette etter en nærmere utredning.