Statssekretær Jensen i Riga for uformelt ministermøte

Av Peder Lund, Norges ambassade i Riga

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok 9. - 10. juni på det uformelle rådsmøtet i Riga som samlet EUs ministre med ansvar for regionale og urbane spørsmål, det såkalte Informal Meeting of Cohesion and Urban Matters.

Statssekretær Jardar Jensen og europeiske ministre med ansvar for by- og regionalpolitikk. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deltakelsen på møtet er et ledd i oppfølgningen av regjeringens europapolitikk. De to viktigste spørsmålene var knyttet til hvordan EUs strukturfond kan utnyttes bedre, samt arbeidet med en planlagt europeisk strategi for byutvikling. På sistnevnte felt ble det vedtatt en ministerdeklarasjon som innspill og støtte til arbeidet, med hovedhensikt å få byrettede spørsmål mer opp på den politiske dagsordenen. Deklarasjonen vektlegger blant annet forenkling og forbedring av samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og å ta i bruk partnerskap. Den understreker også små og mellomstore byers rolle i en urban strategi, herunder betydningen de har for territoriell utvikling.

Møtet ble ledet av Latvias finansminister Janis Reirs første dag og Latvias minister for regionalpolitikk og miljø, Kaspars Gerhards, andre dag. Statssekretær Jensen hadde i denne forbindelse også møte med direktør i UN Habitat, Dr. Joan Clos.

– Norge står i likhet med en rekke andre europeiske land overfor en økt urbanisering. Et godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene og bruk av partnerskap er viktig for å bidra til en effektiv og bærekraftig byutvikling. Videre har møtet vært en viktig arena hvor vi har drøftet hvordan både norske og europeiske midler til regional utvikling kan brukes mer effektivt, sier statssekretær Jardar Jensen.

– Dette mener jeg også er viktig som en del av denne regjeringens arbeid med forenkling.

Se pressekonferansen som ble holdt i etterkant av møtet:

Til toppen