Stenger rypejakta i Sør-Norge

Statskogs tellinger viser positive tegn i nord, men fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at statsforetaket stenger sine områder for rypejakt.

Før hver jaktsesong analyserer Statskog utviklingen i fangst og bestand av rype og skogsfugl. Hvert enkelt område blir analysert for å avgjøre hvor mye det kan jaktes innenfor rammen av bærekraftig forvaltning.

Tallene for Statskogs områder i Trøndelag og sørover er nedslående nytt for titusener av norske rypejegere.

– Med et par små unntak, er det i år kun fra Nordland og nordover som etter våre analyser har høstbart rypeoverskudd, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Omfattende tellinger

Statskog kontrollerer bestanden av rype og skogsfugl hvert år langs 3 300 kilometer fordelt på 1500 takstlinjer.

Sist gang det var tilsvarende svak rypeutvikling var i 2019. Året etter var det et sterkt oppsving, før rypet allene har vært mer stabile de to siste årene.

Rypejakt.
Rypejakt. Foto: Torkel Skoglund/Statskog

Statens eierskap

Statskog SF er landets største grunneier og forvalter nær en femtedel av arealet i Fastlands-Norge. En stor del av dette er statsallmenning der jakt og fiske forvaltes av lokale fjellstyrer. Statskog SF er organisert som statsforetak og er heleid av staten. Eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet.

Å stimulere og legge til rette for bærekraftig jakt, fiske og friluftsliv, er blant Statskogs prioriterte arbeidsområder.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltningen som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter man kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet mulighet for å styrke næringsutviklingen basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.