Støtter samarbeidsprosjekter i nord

Gjennom EU-programmet Kolarctic kan norske aktører som vil delta i grensekryssende aktiviteter få støtte til prosjekter som bidrar til samarbeid med Sverige, Finland og Russland.

På kartet kan man se Kolarctic-programmets dekningsområdet (markert med rødt). Foto: Alexandre Duboir, European Commission

Kolarctic-programmet er et grensekryssende samarbeidsprogram under Det europeiske naboskaps- og partnerskapsinstrumentet (ENPI), et finansieringsinstrumentet som støtter EUs nabolandspolitikk. Norge deltar i Kolarctic ENPI CBC.Under programmet er det gode muligheter for prosjektstøtte til regionale utviklingsprosjekt. Norske aktører i Finnmark, Troms og Nordland som vil delta i grensekryssende regionale utviklingsprosjekter kan søke om prosjektstøtte fra Kolarctic-programmet. Det norske Kolarctic-sekreteriatet legger til rette for at nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter utvikler kompetanse i samarbeid med Russland gjennom partnerskap på tvers av grensene. Midler er lyst ut og neste søknadsfrist er 16. april i år.

- Norske interessenter bør fremme sine egne og nordnorske interesser i samarbeidet, i stedet for å være passive deltakere i prosjekter som er initiert av for eksempel finske søkere og interesser. Særlig prosjekter med forretningsnettverk og folk-til-folk-samarbeid er det underskudd på. Vi har allerede mye forskning representert, sier programkoordinator Jan Solstad.

Et av eksemplene han trekker frem er et prosjektsamarbeid om en felles atlantisk laksestamme. Prosjektet fokuserer på å bygge opp en bærekraftig kunnskapsbasert ressursutnyttelse av laksen i nordatlantiske sjøområdet, der forskere og laksefiskere deltar.

Retter seg mot kvinner og unge
Satsingsområdene i programmet er økonomisk og sosial utvikling, felles utfordringer i nord og folk-til-folk-samarbeid og identitetsbygging.  Kvinner og unge er en målgruppe i programmet.

Programmet skal bidra til innovasjon og lønnsomhetsutvikling i lokale foretak, bevare egen og felles kulturell identitet samt løse felles utfordringer i grenseområdet.

Gode muligheter for å få prosjektmidler
Kolarctic-programmet har et budsjett på 56,3 millioner euro. Norge bidrar totalt med 14 millioner euro, der halvparten er nasjonal finansiering fra Kommunal- og regionaldepartementet. Den andre halvparten er annen offenltlig medfinansiering, for eksempel fra regionen. Privat finansiering kommer i tillegg til de 56 millionene. EU har startet arbeidet med videreføring av de grensekryssende nabolandsprogrammene for perioden 2014-2020.  Regional- og kommunalråd Jan Edøy ved EU-delegasjonen følger dette arbeidet fra Brussel.

Les mer om programmet på Kolarctic nettsider her og her.

Til toppen