Styrket innsats mot isolasjon i fengsel i 2021

Regjeringen vil bruke 17 millioner kroner til aktivisering av innsatte og forebygging av isolasjon i fengsel i 2021. Arbeidet med økt effektivitet i kriminalomsorgen og forprosjekt til ny løsning for Oslo fengsel er også sentralt i årets tildelingsbrev til kriminalomsorgen.

– Vi må hindre at innsatte begår ny kriminalitet når de kommer ut av fengsel. Godt innhold i soningen skal bidra til å hindre tilbakefall, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

17 millioner skal gå til aktiviseringsteam i kriminalomsorgen (5 millioner kroner) og til opprettelse av et nasjonalt ressursteam for kvinner ved Bredtveit fengsel (5 millioner), mens 7 millioner skal gå til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte (Statsbudsjettet 2021). 

Økt effektivitet og redusert soningskø

– For å få en mest mulig effektiv kriminalomsorg må det jobbes videre for å sørge for at kapasiteten er riktig sammensatt og blir best mulig utnyttet, sier justis- og beredskapsministeren.

Arbeidet blir også prioritert i tildelingsbrevet for 2021. 

Ventetiden fra dom til oppstart av straffegjennomføring skal ikke være lang. Det er et mål at straffegjennomføringen påbegynnes senest 60 dager etter at rettskraftig dom er mottatt i kriminalomsorgen, og at soningskøen skal være så lav som mulig. Soningskøen økte i 2020 som følge av iverksatte smitteverntiltak for å håndtere pandemien. Kriminalomsorgen skal i 2021 fortsette arbeidet med å redusere soningskøen.

Bevilgninger til et nytt Oslo fengsel og rehabilitering av Ila

– Oslo fengsel er et av fengslene på Østlandet med størst vedlikeholdsbehov. Fengselet er viktig med tanke på tilgang til varetektsplasser for politiet i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Nytt Oslo fengsel er derfor en viktig prioritering for regjeringen, sier justisministeren.

I fjor ble det bevilget 17,5 millioner kroner til forprosjektering av nytt fengsel i Oslo. Regjeringen ønsker kontinuitet i prosessen. Årets bevilgning på 46,3 millioner sikrer at arbeidet fortsetter.  

Ila fengsel og forvaringsanstalt har også større rehabiliteringsbehov. Arbeidet med rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt startet i 2020. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 149 millioner kroner til Statsbyggs arbeid med å videreføre rehabiliteringen og totalt 16 millioner til prosjektgjennomføringen i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Tildelingsbrevet for 2021 til Kriminalomsorgen (PDF)