Styrket medvirkning og egen tillitsperson

Høring av ny forskrift

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om dem og for dem.

Barn og unge i barnevernet skal ha anledning til å si hva de mener og ønsker før det tas avgjørelser om dem og for dem.

- Vi skal høre på barna, sier barneminister Solveig Horne. - Selv om det også tidligere har vært presisert at barn har rett til å bli hørt, har ikke dette alltid vært praktisert. Med denne lovbestemmelsen styrker vi barnets rett til medvirkning i egen barnevernssak. 

Stortinget har vedtatt en ny overordnet bestemmelse om medvirkning som er tatt inn i barnevernloven § 4-1 om barnets beste. Lovendringen trer i kraft 1. juni 2014:

"Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.”

- Barn i barnevernet har ofte mange forskjellige personer de skal forholde seg til, sier statsråden. Formålet med forskriften om ”særskilt tillitsperson” er at barnet kan velge seg en person som han eller hun stoler på. Slik kan det bli lettere å snakke med noen om viktige forhold i eget liv. Jeg tror og håper at dette kan lette hverdagen for mange av barna i barnevernet.   

Forskriften angir ytre rammer for hvordan barn skal gis mulighet til å medvirke og hvordan de ansatte i barnevernet skal legge til rette for dette. Barn og unges medvirkning vil kunne variere i stor grad ut fra mange forskjellige hensyn som alder, hva det er spørsmål om å medvirke til osv. Medvirkning handler om at barna skal få tilstrekkelig informasjon som gis på en hensiktsmessig måte, at samtaler med barnet skjer i trygge rammer, at barnet skal få mulighet til innflytelse, at medvirkningen skal dokumenteres og at barnet mottar og gir tilbakemelding på hjelpen barnevernet gir barnet. Formålet med en egen tillitsperson for barnet er å gi barnet en trygghet slik at han eller hun enklere kan gi utrykk for sine synspunkter om viktige forhold i egen barnevernssak. 

Forskriften sendes nå på høring med høringsfrist 2. mai 2014 og det tas sikte på at forskriften trer i kraft 1. juni 2014 samtidig med endringen i barnevernloven § 4-1.

Les høringsbrevet her.