Styrket samarbeid med nye land

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker mer samarbeid med sentrale land utenfor EU og Nord-Amerika.

I oktober 2015 ble strategien "Panorama" lagt frem av regjeringen. Strategien trekker frem Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan som viktige land for tettere samarbeid innen høyere utdanning og forsking.

Disse landene står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon. Norge og norske universiteter og høyskoler bør derfor knytte tettere bånd til dem. Strategien er en oppfølging av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og bygger opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet.

Land som Kina, India og Brasil investerer tungt i utdanning og forskning som ledd i sine nasjonale vekststrategier. Kina bruker snart mer midler til forskning enn USA, og indiske myndigheter planlegger å mer enn doble andelen av ungdomskullene som studerer innen 2025. I tillegg utgjør flere av strategilandene viktige markeder for norsk næringsliv.

Regjeringen foreslår flere målrettede tiltak for å styrke samarbeidet med disse landene og vil blant annet:

  • Etablere bedre ordninger gjennom Lånekassen for språkopplæring ved studier i ikke-engelskspråklige land. 
  • Styrke programmet UTFORSK for å støtte samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og strategilandene. Midlene skal blant annet gå til å støtte utdanningsaktiviteter knyttet til forskningssamarbeid og til å bygge opp under langsiktig samarbeid mellom institusjoner.
  • Styrke og videreutvikle partnerskapsprogrammet INTPART. Det retter seg mot forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og gir støtte til å etablere eller videreutvikle høyere utdannings- og forskningssamarbeid, nettverksaktiviteter og kunnskapsutveksling mellom institusjoner.

Du kan lese Panorama her.