Kunnskap og FNs bærekraftsmål

Kunnskapsdepartementet har ansvar for mål fire om god utdanning for alle. I tillegg er kunnskap avgjørende for å oppnå alle FNs 17 bærekraftsmål.

Illustrasjon av bærekraftsmålene

 

FNs generalforsamling vedtok 25. september 2015 resolusjonen Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Alle FNs medlemsland er forplikta til å følge opp de 17 bærekraftsmålene i agendaen. I Norge har Kunnskapsdepartementet et koordineringsansvar for bærekraftsmål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Kunnskapsdepartementet rapporterer årlig på indikatorene til bærekraftsmål 4 i kapittel 12 Oppfølging av Berekraftagendaen på utdanningsområdet i departementets budsjettproposisjon til Stortinget. Kunnskapsdepartementet samarbeider nært med Utenriksdepartementet om oppfølging internasjonalt.

Regjeringen vil i den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmål 4 særlig legge vekt på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring, og øke læring på alle nivå. Ungdom som ikke er i arbeid eller går på skole, vil få særskilt oppmerksomhet. Det er en utfordring at for få gjennomfører høyre utdanning. Regjeringen ønsker også å legge til rette for bedre kompetanse og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom heile livet.

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn – miljømessig, sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk. Bærekraftsmålene gir retning for arbeidet og danner en viktig ramme for Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Planen slår blant annet fast at studenter, undervisere og forskere vil være avgjørende bidragsytere i arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene. Flere universiteter og høyskoler i Norge har utviklet egne bærekraftsstrategier eller integrert bærekraftsmålene i andre interne strategier. En rekke universiteter har gått sammen i en nasjonal komité for Agenda 2030.

Norges forskningsråds hovedstrategi, Forskning for innovasjon og bærekraft 2015-2020, viser at Norge har gode forutsetninger for å levere forskning som vil bidra til å oppfylle bærekraftsmålene. Forskningsrådet vil prioritere bærekraft i finansieringen av forskning og utvikling, videreutvikle virkemidler som treffer bærekraftsutfordringene og styrke bærekraftsperspektivet i internasjonalt samarbeid.