Kunnskap og FNs bærekraftsmål

Kunnskapsdepartementet har ansvar for mål fire om god utdanning for alle. I tillegg er kunnskap avgjørende for å oppnå alle FNs 17 bærekraftsmål.

Illustrasjon av bærekraftsmålene

FNs generalforsamling vedtok 25. september 2015 resolusjonen Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Alle FNs medlemsland er forplikta til å følge opp de 17 bærekraftsmålene i agendaen. I Norge har Kunnskapsdepartementet et koordineringsansvar for bærekraftsmål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Kunnskapsdepartementet rapporterer årlig på oppfølgingen av bærekraftsmålene i departementets budsjettproposisjon til Stortinget. Kunnskapsdepartementet samarbeider nært med Utenriksdepartementet om oppfølging internasjonalt.

Våren 2021 ble Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 lagt frem. Stortingsmeldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og forslag til politikk på disse områdene. Les mer om meldingen og regjeringens oppfølging av den her: Bærekraftsmålene for Norge.

Regjeringen vil i den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmål 4 særlig legge vekt på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring, og øke læring på alle nivå. Ungdom som ikke er i arbeid eller går på skole, vil få særskilt oppmerksomhet. I tillegg vil regjeringen sørge for at kunnskapssektoren utjevner sosiale og geografiske forskjeller. Det er også en utfordring at for få gjennomfører høyere utdanning. Regjeringen ønsker å legge til rette for bedre kompetanse og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet.

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn – miljømessig, sosialt, kulturelt, økonomisk og politisk. Bærekraftsmålene gir retning for arbeidet og danner en viktig ramme for Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Planen slår blant annet fast at studenter, undervisere og forskere vil være avgjørende bidragsytere i arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene. En ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2023-2032 vil etter planen legges frem i oktober 2022. Flere universiteter og høyskoler i Norge har utviklet egne bærekraftsstrategier eller integrert bærekraftsmålene i andre interne strategier. En rekke universiteter har gått sammen i en nasjonal komité for Agenda 2030.