Sundtoft møtte EUs klima- og miljøkommissærer

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var i Brussel 11. februar, hvor hun blant annet møtte Europakommisjonens klimakommissær Connie Hedegaard og miljøkommissær Janez Potočnik.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og klimakommissær Conne Hedegaard. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen.

I møte med klimakommissær Connie Hedegaard ga Sundtoft tilslutning til EUs klima- og energipakke for 2030, og det ble innledet en dialog om hvordan Norge og EU kan samarbeide om det internasjonale klimaarbeidet.

– EU har en viktig global rolle på klimafeltet og viser at de vil være pådrivere.  At EU kommer tidlig på banen har stor betydning og kan virke positivt overfor andre store utslippsland, sier Sundtoft.

Norge vil holde tett kontakt og støtte oppunder de sentrale elementene i EUs forslag. Norge leverte et innspill til 2030-rammeverket før jul, og deler også kommisjonens syn på behovet for et klart og ambisiøst mål for kutt i klimagassutslipp. EU fortalte også at markedet har respondert positivt på innstramming i kvotesystemet etter 2020. Karbonprisen har gått opp fordi industri og andre aktører ser at klimapolitikken blir trappet opp. Det viser hvor viktig det er med langsiktige og tydelige signaler til næringslivet.

Diskuterte FN-toppmøtet

Sundtoft tok også opp FN-toppmøtet i september.

– Vi er enige med EU om at FN-toppmøtet må være fokusert og fremoverrettet, og gi klare politiske signaler om videre arbeid fram mot klimapartstoppmøtet i Paris. FNs generalsekretær har sagt at han ønsker å få fram ambisiøse innspill og forslag. Her kan vi og EU være pådrivere, sier Sundtoft.

Norge vil også ha en videre dialog med EU om hvordan vi kan få til større utslippskutt på kort sikt. Det er særlig aktuelt å samarbeide om utfasing av klimaskadelige kjølegasser (HFK), et arbeid som også er høyt prioritert av EU.

Ressurseffektivitet innen avfallshåndtering og gjenvinning

Statsrådens samtaler med klimakommissær Janez Potočnik handlet blant annet om ressurseffektivitet innen avfallshåndtering og gjenvinning. EU er i ferd med å gjennomgå hele avfallspolitikken og vil legge frem en lovpakke i løpet av våren. Dette dekker også marin forsøpling, hvor 80 prosent av avfallet er plast.

– Det grønne skiftet er i gang i næringslivet, men vi trenger mer fokus på ressurseffektivitet og grønn vekst. Energieffektivisering betyr mye, og det gjør også avfallshåndtering og gjenvinning. Vi må se markedsmulighetene som en effektiv miljøpolitikk gir, sier Sundtoft.

Innledet på seminar om plastgjenvinning

I tillegg til møter med de to kommissærene innledet Sundtoft et seminar om gjenvinning av plast på Norway House. Statsråden møtte også europaparlamentariker Christofer Fjellner, besøkte EØS-midlenes sekretariat for en orientering om det omfattende klima- og miljøsamarbeidet som finner sted ved hjelp av EØS-midlene og hadde møter med norske, Brussel-baserte aktører innen næringsliv, forskning, miljøorganisasjoner og energisektoren.

Til toppen