Svar på spørsmål om norsk utviklingspolitikk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV) om næringsutvikling og jobbskaping, menneskerettigheter og kvinners økonomiske deltakelse og likestilling i utviklingspolitikken.

Skriftlig spørsmål nr 373 (2017-2018).
Datert 27. november 2017

 

Fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV)
Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen gjennomføre for å integrere målene om næringsutvikling og jobbskaping, menneskerettigheter og kvinners økonomiske deltakelse og likestilling i en helhetlig utviklingspolitikk?
 

Utenriksministerens svar:
Næringsutvikling og jobbskaping er ett av fem prioriterte innsatsområder i regjeringens utviklingspolitikk. Menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling er tverrgående hensyn i både utenriks- og utviklingspolitikken.

Privat sektor og sivilsamfunnsorganisasjoner er sentrale partnere for å fremme kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken. Norge støtter en rekke gode initiativ som bidrar til at kvinner får ta rettmessig del i næringsutvikling og skape bærekraftig vekst i utviklingsland. For alle tiltak som mottar norsk støtte gjøres det grundige vurderinger av hvordan de bidrar til å fremme menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling. Ett eksempel er jobbskapingsinitiativet SOGA i Øst-Afrika, som er et samarbeid mellom Tyskland, Norge og Storbritannia. Formålet er å styrke yrkes- og fagopplæringen som kvalifiserer til jobber i internasjonale naturressursprosjekter. Minimum 35 prosent av opplæringsplassene og jobbene skal gå til kvinner, og det jobbes målrettet med å fjerne flaskehalser som hindrer høyere kvinneandel.

Norfund er statens viktigste virkemiddel for næringsutvikling og jobbskaping. Norfunds likestillingsstrategi og -handlingsplan ligger til grunn for arbeidet med likestilling i fondets investeringer i utviklingsland. Investeringsfondet trekker på «Female Future-ordningen» i flere av sine investeringer, som NHO har etablert for utvikling av kvinnelige ledere i næringslivet. Norfunds investeringer i fond for små og mellomstore bedrifter (SMB-fond) og i nordisk mikrofinansinitiativ (NMI) styrker kvinners tilgang til kreditt for å utvikle egne virksomheter.

Jobbskaping og kvinners rettigheter henger nøye sammen med tilgang til utdanning. Derfor har regjeringen styrket innsatsen og tatt internasjonalt lederskap for å løfte utdanning på den globale dagsorden, særlig behovet for jenters utdanning. Vi doblet bistanden til utdanning i løpet forrige stortingsperiode. I statsbudsjettet for 2018 legger vi opp til en ytterligere styrking. Til sammenligning ble utdanningsbistand som andel av total bistand redusert fra 13,3 prosent i 2005 til 7,2 prosent i 2013.  

Regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken (2016-2020) er et nøkkelverktøy for å arbeide helhetlig med tematikken.

Norge er en sterk forkjemper for kvinners rettigheter og likestilling i multilaterale fora, og har bl.a. vært pådriver for dette i FNs forum for næringsliv og menneskerettigheter. Kvinners rettigheter var ikke hovedtema i år. Men vårt arbeid med forumet ledet blant annet til at åpningspanelet bestod av kvinner, og at kvinnelige MR-forkjempere ble viet ekstra oppmerksomhet. 

Som en konkretisering av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har vi laget en egen handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi fremmer også kvinners rettigheter og likestilling i vår dialog med aktuelle land.

Regjeringen ser frem til å fortsette arbeidet sammen med andre parter fra privat næringsliv og sivilt samfunn for å sikre at kvinners rettigheter blir ivaretatt i investeringer og satsninger for økonomisk utvikling og deltakelse.

 

Til toppen