Svar på skiftlig spørsmål nr. 848 fra stortingsreprsentant Torstein Tvedt Solberg

Dersom sysselsettingsgraden i Norge blant kvinner og totalt var på nivå med gjennomsnittet i OECD, hva ville tapt verdiskaping vært, sammenlignet med dagens nivå?

Jeg viser til brev av 5. april fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til skriftlig besvarelse:

«Dersom sysselsettingsgraden i Norge blant kvinner og totalt var på nivå med gjennomsnittet i OECD, hva ville tapt verdiskaping vært, sammenlignet med dagens nivå?» 

Svar:
Departementet har ikke regnet på dette. En tallfesting av konsekvensene på verdiskapingen av lavere andel sysselsatte kvinner og totalt er avhengig av hva arbeidstid og produktivitet ville blitt. Vi har lite grunnlag for å anslå slike effekter.   

Arbeidsinnsatsen er viktig for verdiskapingen i økonomien og for bærekraften i offentlige finanser. Norge har høy sysselsetting, særlig blant kvinner og eldre. Den gjennomsnittlige arbeidstiden er likevel lav. Arbeidsinnsatsen pr. innbygger er dermed ikke høyere enn gjennomsnittet for EU-landene. Samtidig er det mange som mottar trygd. Andelen som står utenfor arbeidslivet som følge av sykdom og nedsatt arbeidsevne er høyere enn i mange andre land. Å redusere denne andelen er krevende, men viktig.   

Med hilsen 

Siv Jensen