Svar på skriftleg spørsmål om viktige naturverdiar i norsk skog

Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) om dagens metode for innsamling, registrering og kontroll av viktige naturverdiar i norsk skog.

Svar på spørsmål nr. 3182 frå stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde

Eg viser til brev frå Stortinget av 19. september 2023.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde har stilt følgjande spørsmål til landbruks- og matministeren om oppfølginga av vedtak 519:

«Hva er status for denne gjennomgangen, når vil regjeringens vurdering om nye tiltak legges frem for offentligheten og/eller Stortinget, og hvem har ansvar for å foreta gjennomgangen?»

Representanten viser til vedtak 519 om en meir berekraftig skogforvaltning. Vedtaket ble gjort ved handsaminga av Dokument 8:40 S (2022–2023), jf. Innst. 191 S (2022–2023).

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens metode for innsamling, registrering og kontroll av viktige naturverdier i norsk skog, og vurdere tiltak for å sikre at intensjonen med miljøregistrering er ivaretatt, og at miljøregistre­ringen har tilstrekkelig kvalitet.»

Landbruks- og matdepartementet gav i brev av 9. mai 2023 Landbruksdirektoratet i oppdrag å setje i gang ein feltkontroll som eit ledd i opp­følginga av oppmodingsvedtaket.

Direktoratet har utarbeidd eit opplegg for å evaluere miljøregistreringane. Det er lagt opp til at feltarbeidet skal starte i 2024. Forskarar ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil gå gjennom kunnskapsgrunnlaget bak ­opplegget for registreringane.

Eg vil komme tilbake til Stortinget på egna måte når desse tiltaka er utførte.

Arbeidet må òg sjåast i samanheng med regjeringa sitt arbeid med å vurdere tiltak for å oppretthalde eller forbetre den økologiske tilstanden i økosystema.

Med helsing

Geir Pollestad