Svar på skriftlig spørsmål om behovet for investeringsmidler i landbruket for 2020

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om behovet for investeringsmidler i landbruket for 2020.

Svar på spm. nr. 1889 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om behovet for investeringsmidler i landbruket for 2020 

Stortingsrepresentant Geir Pollestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hvor stort anslås behovet for investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket (IBU) å være i 2020?"

Det er bedt om en fylkesvis oversikt med ramme for 2020, forbruk per juni 2020, midler som er omsøkt, men ikke behandlet og estimat for ytterligere behov ut 2020.

Slik det fremgår av tabellen nedenfor har pågangen etter investeringsvirkemidler i 2020 vært stor i hele landet, med unntak for Troms og Finnmark.

Det ekstraordinære forbruket skyldes delvis at 10 pst. av budsjettrammen for 2020 allerede ble benyttet høsten 2019. I jordbruksoppgjøret 2019 var avtalepartene enige om at praksisen med at fylkene kunne innvilge investeringstilskudd fra en andel av kommende års budsjett­ramme på høsten, før midlene formelt var tilgjengelig for Innovasjon Norge, skulle opphøre fra 2020. Bakgrunnen for dette er at denne praksisen har hatt minimal effekt ut over det første året etter at den ble innført. Fylkene har derfor ikke mulighet til å låne fra neste års ramme i inneværende år.

Som følge av koronapandemien og fallende kronekurs har departementet videre gjort midlertidige endringer i forskriften for ordningen, slik at Innovasjon Norge har fått hjemmel til å overskride bestemmelsene om maksimalt kronetak eller maksimalt prosenttak for støtte.

For 2020 ble det avsatt 74 mill. kroner til en særskilt satsing på investeringer i grøntsektoren. Denne rammen ble ikke fordelt ut til fylkene, men behandlet som en nasjonal pott som alle fylker kunne trekke på. Rammen til investeringer i grøntsektoren er per juni så godt som disponert. I tillegg har det for 2020 blitt gitt større tilskudd i enkelte saker enn tidligere som følge av innføring av ekstra tilskudd til bygg i tre. Der er det gitt anledning til å gi inntil 400 000 kroner ekstra i investeringstilskudd. Per 16. juni var det innvilget 18 mill. kroner i slike tilskudd.

Over 80 pst av de fylkesvise rammene for 2020 er som det framgår av tabellen under forbruk per juni 2020. I tillegg til de innvilgede søknadene melder Innovasjon Norge om at det ligger søknader hos Innovasjon Norge på ca. 100 mill. kroner til behandling. Det ligger også saker hos kommunene som er på vei inn til Innovasjon Norge, og det anslås at disse sakene utgjør ca. 50 mill. kroner i omsøkt beløp.

Forbruket og pågangen etter investeringstilskudd vitner om optimisme og investeringslyst i næringa. Jeg er derfor fornøyd med at vi i årets jordbruksoppgjør fikk til en økning i den totale rammen for investeringstilskudd på 30 mill. kroner for 2021.

Tabell 1 IBU-midler 2020 – ramme og forbruk:

Fylke

Disponibel ramme 2020

Forbruk pr. 08.06

Forbruk i % av disponibel ramme

Oslo-Viken

76,9

60,2

78 %

Innlandet

98,8

82,6

84 %

Vestfold og Telemark

33,4

27,3

82 %

Agder

30,2

21,6

72 %

Rogaland

41,6

40,5

97 %

Vestland

72,1

68,5

95 %

Møre og Romsdal

38,3

29,8

78 %

Trøndelag

75,1

68,5

91 %

Nordland

38,8

29,9

78 %

Troms og Finnmark

48,8

19,1

39 %

SUM

553,3

448,0

81 %

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad