Svar på skriftlig spørsmål om kameraovervåking på slakterier

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kameraovervåking på slakterier.

Svar på spørsmål nr 974 fra stortingsrepresentant Arne Nævra

Stortingsrepresentant Arne Nævra har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar: 

Prosjektgruppen mener at kameraovervåking på slakterier kan ha en positiv effekt bl.a. ved å bidra til å fange opp avvik og ha en generell forebyggende effekt for å sikre at rutiner og regelverk blir fulgt. Men rapporten sier også: «For at Mattilsynet skal ha full nytte av kameraovervåkingen, kreves trolig endringer i kameraovervåkingsforskriften § 5».

Hvordan ser statsråden på konklusjonene i rapporten, og vil hun ta initiativ til å endre kameraovervåkningsforskriften, der personvern er hensyntatt?

Kameraovervåking i slakteri har vært utredet i form av et pilotprosjekt ved Furuseth slakteri i regi av KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund). Mattilsynet har på oppdrag fra LMD deltatt i prosjektet. Prosjektets formål var å vurdere kameraovervåkingens muligheter og begrensninger i lys av hva som gagner dyrevelferden på den mest hensiktsmessige måten.

Det er riktig at rapporten fra pilotprosjektet viser at tiltaket kan ha en positiv effekt for dyrevelferden ved slakteriene. Verdien av tiltaket må vurderes i forhold til gjeldende praksis der Mattilsynet som hovedregel er til stede i slakteriene hele tiden mens det foregår slakting. Mattilsynet kontrollerer i tillegg alle dyr som skal slaktes, for å sikre at de er friske og har god velferd. Betydning av kameraovervåking for dyrevelferden må derfor vurderes utfra hvilken tilleggsverdi dette vil gi, og også sett opp i mot tiltakets kostnader, begrensinger og ressursbruk. 

Rapporten peker også på at arbeidsgivere ikke uten videre kan overvåke arbeidstakerne med kamera. Vilkårene for å kunne gjøre det framgår av arbeidsmiljøloven kapittel 9 og kameraovervåkingsforskriften. Personopplysningsloven begrenser også adgangen til kameraovervåking. Arbeidsmiljøloven § 9-1 krever at tiltaket ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstaker. I denne vurderingen må den samlede belastningen for arbeidstaker ved kameraovervåking og bruk av opptakene som dokumentasjon i saker veies opp mot nytteverdien av kameraovervåkingen.

Som landbruks- og matminister har jeg ansvar for å stimulere til tiltak som kan bidra til å løfte dyrevelferden. Kameraovervåking i slakteri er et tiltak som jeg mener det er verdt å vurdere, og jeg er fornøyd med at det nå er gjennomført et pilotprosjekt. Jeg fikk rapporten overlevert rett før jul, og jeg vil nå bruke litt tid på å sette meg inn i rapporten før det blir trukket en endelig konklusjon.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad