Svar på skriftlig spørsmål om NIBIO-rapporten ang. pelsdyrnæringen

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om hvilken prosess og tidslinje legger regjeringen opp til for å sikre en omforent forståelse av innholdet i NIBIO-rapporten med pelsdyrnæringen.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2659 fra representanten Roy Steffensen

Stortingsrepresentant Roy Steffensen har stilt følgende spørsmål for skriftlig besvarelse: 

"Hvilken prosess og tidslinje legger regjeringen opp til for å sikre en omforent forståelse av innholdet i NIBIO-rapporten med pelsdyrnæringen, for å ivareta tidligere avtaler, stortingsvedtak og Stortingets intensjon?"

NIBIO-rapporten ble kort drøftet på møte mellom Norges Pelsdyralslag og departementet 22. juni i år. Jeg tar sikte på nærmere dialog med Pelsdyralslaget om innholdet i denne etter sommerferien.

Min forståelse av Stortingets anmodningsvedtak om dialog med pelsdyrnæringen om innholdet i NIBIOs rapport og stortingsflertallets intensjon med dette, er blant annet basert på det stortingsrepresentant Terje Aasland (A) uttalte i Stortinget ved behandling av lovproposisjonen: "Det er ikke et anmodningsvedtak Stortinget i dag kommer til å vedta, hvor en skal finne en omforent enighet om NIBIO-tallene. Men det står veldig tydelig i forslaget at en ber regjeringen, sammen med pelsdyrnæringen, om å finne en omforent forståelse av hva som ligger i NIBIO-rapporten." Jeg vil arbeide for en slik omforent forståelse i departementets videre dialog med Norges Pelsdyralslag.

I spørsmålet vises det også til den avtalen som ble inngått mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ved behandling av Dok. 8 S (2019-2020). Denne avtalen gjaldt eventuell utforming av forskrift om kompensasjon med utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler. Stortinget har ved lovvedtak 4. juni i år bestemt at erstatning til pelsdyroppdrettere skal utmåles i tråd med bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningslova så langt de passer – eller alternativt basert på takst (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). Hva som er riktige forutsetninger for erstatningsutmålingen, blant annet når det gjelder de forutsetningene som er nevnt i begrunnelsen for spørsmålet, vil – dersom det er uenighet mellom staten og pelsdyroppdrettere – finne sin løsning gjennom de skjønnsprosesser lovvedtaket legger opp til.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad