Svar på skriftlig spørsmål om reinbeite på Stonglandshalvøya

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om reinbeite på Stonglandshalvøya.

Svar på spørsmål nr. 747 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

Stonglandshalvøya er i dag fredet for reinbeite etter forskrift. Samtidig finnes det ingen fysiske hindringer som stopper rein fra å trekke inn på halvøya f.o.m november og ut juni. Dette skaper unødvendig konflikt mellom reindriftsutøvere og grunneiere. På grunn av samers stilling i det norske samfunn fører dette ofte til sjikane og trusler.
Hva har vært gjort av regionale myndigheter for å holde konfliktnivået nede, og er statsråden tilfreds med dagens situasjon?

Konflikten mellom reindrift og jordbruk på Stonglandshalvøya har en lang historie. Området har vært fredet for reinbeiting siden 1910. I gjeldende forskrift om fredning er Landbruks­direktoratet gitt hjemmel til å gi dispensasjon fra fredningsbestemmelsen. Denne hjemmelen er benyttet i vintre med vanskelige beiteforhold, og ble senest brukt som et tiltak for å redusere konsekvensene av beitekrisen vinteren og våren 2020.

Det er nedlagt et betydelig arbeid fra offentlige myndigheter de siste 40 årene for å søke å finne langsiktige løsninger på konflikten mellom reindriftsnæringen og landbruksnæringen. Fredningen er blitt vurdert med jevne mellomrom, og det er også forsøkt konkrete tiltak for å løse konflikten. På 1990-tallet ble det oppført gjerde over Stonglandseidet, men det viste seg at det ikke var tilstrekkelig for å bilegge konflikten.

Det har vært gitt tilskudd over ordningen konfliktforebyggende tiltak. Videre har regionale myndigheter gjort forsøk på å etablere dialog mellom reindriften og jordbrukerne, samt utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale. Det har imidlertid ikke vært mulig å få på plass en slik avtale.  

Landbruksdirektoratet ba i juni 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å følge opp situasjonen på Stonglandshalvøya etter reindriftslovens bestemmelser. Direktoratet oppfordret samtidig Fylkesmannen til å vurdere mulige langvarige løsninger på Stonglandshalvøya.

Jeg er naturligvis ikke tilfreds med situasjonen på Stonglandshalvøya. Denne type konflikter er krevende å håndtere. Jeg legger til grunn at fylkesmannen bidrar til å forsøke å finne løsninger.

Jeg vil fortsatt ha dialog med Fylkesmannen i Troms og Finnmark i tiden framover om hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere konfliktnivået.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad