Svar på skriftlig spørsmål om situasjonen for grønnsaksprodusentene på Frosta

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) om situasjonen for grønnsaksprodusentene på Frosta.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2226 om situasjonen for grønnsaksprodusentene på Frosta

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 2226 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad.

Stortingsrepresentant Arnstad har stilt følgende spørsmål:

"Grønnsaksbøndene på Frosta – hvor produksjonen er stor og spesialisert – er midt oppe i en prekær situasjon. Det skal høstes grønnsaker annenhver uke fra og med 31. mai og fram til november, og de har ikke kompetent arbeidskraft til å gjennomføre jobben. Vil statsråden ta initiativ til å avhjelpe den uholdbare situasjonen grønnsaksprodusentene på Frosta er i og som må løses spesifikt for denne sesongen?"

Jeg forstår at situasjonen for næringa er krevende når det gjelder mulighetene for å få inn utenlandsk sesongarbeidskraft. Myndighetene har lagt ned mye arbeid med å finne gode løsninger, men det er et begrenset handlingsrom i en pandemi. Det må være svært strenge tiltak for å hindre smittespredning. Det er førsteprioritet. Samtidig er det nødvendig at landbruket får tilgang på helt kritisk arbeidskraft. Det har vært viktig å ivareta disse to hensynene på en trygg måte.

Regjeringen har gjort mye for at grøntnæringen skal få tilgang på arbeidskraft. Vi har sørget for at de nærmere 300 sesongarbeidere som var koronafast i Norge siden i fjor, kan få for­nyet oppholdstillatelse for sesongen 2021. I tillegg har vi åpnet for utvidet oppholds­tillatelse for sesongarbeidere som trenger det.

For å rekruttere norsk arbeidskraft er det er gjort endringer i dagpengeregelverket slik at det skal bli lønnsomt for dem som er permittert eller arbeidsledig å ta seg arbeid i landbruket. Det er også opprettet tettere dialog mellom NAV og næringen, og NAV har ansatte som har fått spesielt ansvar for å bistå landbruket.

For å redusere økonomisk risiko har staten inngått avtale med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om å videreføre ordningen fra 2020 med erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft under innhøsting.

For å bidra til at grøntnæringen får økt tilgang på arbeidskraft, og for å kompensere for kostnadsøkning knyttet til arbeidskraft med behov for opplæring, har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å bevilge 40 mill. kroner til en midlertidig refusjonsordning som skal dekke opplæring av sesongarbeidere i grøntnæringen. Med forbehold om Stortingets god­kjenning, ble forskrift for ordningen fastsatt 14.05.21. Ordningen gjelder for denne sesongen og skal bidra til at flere går i gang med å rekruttere norsk arbeidskraft. Dette tiltaket vil også ha positiv effekt på lengre sikt, fordi det bidrar til at flere ungdommer kan få sin første arbeidserfaring i landbruket, og bli tilgjengelig i flere arbeidssesonger.

I tillegg til dette har vi den søknadsbaserte ordningen som Landbruksdirektoratet admini­strerer og som bidrar til å kvalitetssikre at utenlandske sesongarbeidere som er strengt nødvendige skal kunne få innreise til Norge. Landbruksdirektoratet gjør en svært grundig vurdering av hver enkelt søknad. Hensynet til behovet for arbeidskraft må vurderes opp mot smittesituasjonen og direktoratet må forholde seg til de strenge generelle føringene norske myndigheter gir.

Det er vanskelig å planlegge i en pandemi. Smittesituasjonen endrer seg raskt og det er den faktiske smittesituasjonen som i stor grad vil bestemme hvor mange utenlandske sesong­arbeidere som kan få slippe inn til Norge.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad