Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om å sikre et aktivt jordbruk

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) om å sikrer et aktivt jordbruk med mulighet til å utnytte beiteressursene i utmarka til sau og rein.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2390 fra representanten Siv Mossleth

Stortingsrepresentant Siv Mossleth har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"I svar på skriftlig spørsmål 2238 poengterer ministeren at "Komiteen vil understreke at vi må ha et todelt mål som samtidig sikrer et aktivt jordbruk med mulighet til å utnytte beiteressursene i utmarka til sau og rein." Ministeren sier han er opptatt av å følge opp vedtak. Et tydelig skritt på veien mot en todelt målsetning er å fjerne teksten som sier at rovvilt er et hovedmål på fylkesmennenes hjemmesider. Når vil ministeren sørge for å fjerne byråkratiets rangering av rovvilt som hovedmål på hjemmesidene?

Nasjonal rovviltpolitikk er nedfelt gjennom Stortingets behandling av fire stortingsmeldinger fra 1992 til den siste Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur, samt rovviltforliket i 2011 (Representantforslag 163 S (2010-2011)). Her gis det nærmere føringer for hvordan rovviltforvaltningen skal innrettes for å nå den todelte målsettingen om rovvilt og beitebruk med lavest mulig konfliktnivå.

Jeg kan ikke se at den korte omtalen av rovvilt som refereres i begrunnelsen for spørsmålet, er i strid med Stortingets vedtatte rovviltpolitikk. For øvrig er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for gjennomføring av vedtatt rovviltpolitikk og rovviltforvaltningens kommunikasjon om denne.

Med hilsen

Bård Hoksrud

Til toppen