Svar på spm. 329 fra Marianne Marthinsen

Gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt

Jeg viser til brev av 31. januar 2014 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra Marianne Marthinsen:

”Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Hva er gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt fordelt på desiler, siste 5 prosent siste 1 prosent og siste 0,1 prosent, med 2014-regler, og dersom formuesskatten fjernes?

Begrunnelse:
I Meld. St. 30 (2010-2011) Fordelingsmeldingen, figur 4.8, fremgår det at gjennomsnittlig utlignet skatt som andel av bruttoinntekt økte for desil 1-9 både i 2000, 2005 og 2009. Med forrige borgerlige regjering sank imidlertid denne skatteprosenten for øverste desil. Da regjeringen Stoltenberg II overtok ble det foretatt grep i skattesystemet som sørget for økt gjennomsnittlig skatteprosent også for øverste desil.”

Svar:
Tabell 1 viser anslått gjennomsnittlig skatt som andel av bruttoinntekt for ulike desiler/bruttoinntektsgrupper med hhv. 2014-regler og med et alternativ hvor formuesskatten fjernes. Med siste 5 pst., 1 pst. og 0,1 pst. menes personer med hhv. 5 pst., 1 pst. og 0,1 pst. høyest bruttoinntekt i inntektsfordelingen.

Tabell 1 Gjennomsnittsskatt med hhv. 2014-regler og med et alternativ hvor formuesskatten fjernes, fordelt på desiler/inntektsgrupper etter bruttoinntekt. Prosent

Desil/
inntektsgruppe

Gjennomsnittsskatt med 2014-regler

Gjennomsnittsskatt med fjerning av formuesskatt (for øvrig 2014-regler)

1

3,7

2,4

2

5,7

5,4

3

9,2

8,9

4

14,4

14,0

5

18,6

18,2

6

21,2

20,9

7

22,9

22,5

8

24,4

24,0

9

27,0

26,5

10

32,4

30,7

Siste 5 pst.

35,8

33,6

Siste 1 pst.

37,7

34,0

Siste 0,1 pst.

37,4

31,2

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2011. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2014. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Som representanten er inne på, viser figur 4.8 i Meld. St. 30 (2010-2011) at gjennomsnittsskatten for høyinntektsgruppene er betydelig lavere i 2005 enn i 2009. Jeg vil minne om at dette i stor grad skyldes tilpasninger til innføringen av utbytteskatt i 2006. Forut for reformen i 2006 ble det tatt ut store skattefrie utbytter, noe som reduserte gjennomsnittsskatten i 2005 betraktelig. En betydelig andel av disse utbyttene ble senere ført tilbake til selskapene som ny egenkapital eller lån.

Med hilsen
Siv Jensen