Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1238 fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Utslipp av gassen CO2

Jeg viser til brev av 15. mars 2019 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen.

Spørsmål:
Når kan det forventes at Finansdepartementet er ferdig med sin belysning av samfunnskostnadene av den førte politikk for å redusere utslipp av den livsgivende gassen CO2?

Begrunnelse:
I et tidligere svar på et skriftlig spørsmål skriver finansministeren:

"Jeg er enig i at det er ønskelig med en samlet oversikt over kostnaden og statens utgifter ved klimapolitikken. Finansdepartementet vil bidra til at dette blir bedre belyst."

Det er meget positivt at finansdepartementet arbeider for at dette blir belyst, men kan det klargjøres når en slik belysning vil være klar og når den offentliggjøres. Det forventes selvsagt at det vil ta tid, men vil det komme før sommeren eller først i statsbudsjettet for 2020?

Svar:
Norge har sluttet seg til Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader fordi dette vil redusere risikoen og konsekvensene knyttet til klimaendringene betydelig. Norge fører en ambisiøs klimapolitikk. Sektorovergripende virkemidler i form av avgifter og deltakelse i det europeiske kvotesystemet er hovedvirkemidlene i regjeringens klimapolitikk. Over 80 pst. av klimagassutslippene i Norge er dekket av kvoteplikt og/eller CO2-avgift. Disse virkemidlene setter en pris på utslipp av klimagasser og bidrar dermed til at produksjon og forbruk vris i mer klimavennlig retning. Som et tillegg til kvoter og avgifter brukes direkte regulering, standarder, avtaler og subsidier til utslippsreduserende tiltak, herunder støtte til forskning og teknologiutvikling. Regjeringens ambisiøse klimapolitikk virker. Utslippene går ned. Utslippene har ikke vært lavere siden 1995. Klarest ser vi dette i utskiftingen av bilparken. Mer enn halvparten av nye personbiler kan nå kjøre helt eller delvis på elektrisitet. Norge er verdensledende på elbiler. Det ruller over 200 000 elbiler på norske veier. Det er krevende å gi en full oversikt over alle kostnadene knyttet til klimapolitikken. Spørsmålet vil bli belyst i Nasjonalbudsjettet 2020.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen