Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 1369 stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Oppheving av 350-kronersgrensen

Jeg viser til brev 21.04.2020 fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Spørsmål:
«Tollvesenet skriver på sine nettsider at 350 kroner-grensen i praksis fortsatt er gjeldende for ikke-VOEC-registrerte foretak. Når vil 350 kr-grensen oppheves for slike foretak?

Begrunnelse:
Stortinget har vedtatt å oppheve 350 kr-grensen for avgiftsfritak ved privatimport. Vedtaket skulle iverksettes 1. april 2020. Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser skal registrere seg hos Skatteetaten, og skal kreve opp 25 % norsk mva når man som privatperson handler hos dem, akkurat som om man handler fra en norsk nettbutikk. Ordningen kalles VOEC (VAT On E-Commerce) og administreres av Skatteetaten.

Nå viser det seg at myndighetene har gjort unntak som gjør at 350 kr-grensen i praksis fortsatt står ved lag for svært mange virksomheter. Et slikt unntak kan vise seg å være uheldig. Det synes bl.a. å kunne gi uheldige insentiver mtp. VOEC-registrering og på den måten premiere useriøse bedrifter, som nå gis et konkurransefortrinn ikke bare overfor norske bedrifter, men også overfor seriøse utenlandske konkurrenter. I dagens spesielle situasjon mtp. koronakrisen synes det dessuten være ekstra uheldig at man opprettholder en ordning som gir norske bedrifter en betydelig konkurranseulempe. Et ikke ubetydelig hensyn er videre at man på denne måten risikerer å legge til rette for privatimport av f.eks. undermåls smittevernutstyr fra useriøse utenlandske aktører med de konsekvenser dette må ha.»

Svar:
For næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter, ble 350-kronersgrensen avviklet 1. januar 2020. For alle andre varer, ble avviklingen av 350-kronersgrensen gjennomført 1. april 2020. For disse varene er det lagt opp til at merverdiavgiften oppkreves gjennom den forenklede ordningen (VOEC-ordningen). Alle tilbydere som selger varer med verdi under 3 000 kroner til norske forbrukere etter 1. april 2020, skal beregne og betale norsk merverdiavgift fra første krone.

I Innst. 4 L (2019–2020)  pkt. 9 ba Stortinget regjeringen utforme en midlertidig ordning for å avhjelpe utfordringer i innfasingsperioden, både knyttet til aktørene som blir berørt av ordningen og av hensyn til norske forbrukere. For å følge opp Stortingets innstilling er det innført en overgangsordning i en periode etter 1. april 2020. Overgangsordningen innebærer at deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner beholdes inntil videre. Det er likevel avgiftsplikt fra første krone, som kontrolleres av norske skattemyndigheter. Bakgrunnen for det midlertidige deklarasjonsfritaket er å gi tilbyderne av varer tid til å implementere systemer for korrekt merking av VOEC-varene. Dermed unngår man opphopning av vareforsendelser ved innførsel til Norge, som Posten og andre speditører ellers måtte fortollet når forsendelsen ikke er korrekt merket i henhold til reglene under VOEC-ordningen.

For å følge opp avgiftsplikten overfor alle registreringspliktige tilbydere, er det lagt opp til jevnlige kontroller av vareførselen inn til Norge. Dersom det avdekkes at tilbyderen som har sendt varen, skulle ha vært registrert og ha betalt merverdiavgift, men dette ikke er tilfellet, vil Skatteetaten følge opp overfor tilbyderen og rette avgiftskrav mot denne. Det er derfor ikke riktig at 350-kronersgrensen fortsatt gjelder, og dette er nå rettet opp på Tolletatens nettsider. For ordens skyld nevnes at Skatteetaten har rapportert om at antall VOEC-registrerte tilbydere av varer per 21. april 2020 er over 400, og at det fremdeles er jevn pågang med nye registreringer (om lag ti nye per dag). Jeg vil minne om at Norge er det første landet i Europa som innfører et slikt system for alle vareforsendelser fra utlandet til norsk forbruker. Derfor er det høye tallet svært gledelig.

Overgangsordningen gjelder så lenge departementet bestemmer. Det er hensiktsmessig å kunne holde varigheten åpen frem til Skatteetaten har fått erfaring med hvor lang til tilbyderne vil bruke på å kunne implementere det nye regelverket.

Skatteetaten har etablert god og konstruktiv dialog med de avgiftspliktige plattformene.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen