Svar på spm. 193 fra stortingsrepresentant Christoffersen

Fordeling av skattelettelsene 2014-2017 for pensjonister

Jeg viser til brev av 5. november 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen:

«I Meld. St. 4 (2017-2018) om regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold viser regjeringen til at samlet skattelettelse over perioden 2014-2017 for alderspensjonister er anslått til om lag 3,8 mrd. kr. Kan statsråden opplyse om hvordan disse skattekuttene fordeler seg på ulike inntektsgrupper av pensjonister og fordelt på enslige og pensjonistpar, samt om det foreligger tilsvarende tall for uføre.»

Spørsmålet er overført fra arbeids- og sosialministeren til finansministeren.

Svar:
Statistisk sentralbyrå (SSB) har ved bruk av skattemodellen LOTTE-Skatt gjennomført beregninger av proveny- og fordelingsvirkninger av skatteendringer i fireårsperioden 2014-2017. Analysen gir blant annet anslag for endringer i skatt for ulike sosioøkonomiske grupper etter bruttoinntekt, herunder for pensjonister og trygdede. Det gjøres oppmerksom på at slike flerårige analyser er mer usikre enn de ettårige analysene som benyttes til å besvare spørsmål i forbindelse budsjettet. Resultatene vil avhenge av valg av metode og forutsetninger og er mer usikre jo flere skatteendringer og år som analyseres.

I analysen er skattereglene i 2013 fremført til 2017-nivå for å anslå hva skatten ville vært i 2017 med 2013-regler. Dette gjøres ved å justere beløpsgrensene (fradrag og innslagspunkt) som gjaldt i 2013, til 2017 med anslag for lønnsveksten i perioden. Skatteberegningen med fremførte 2013-regler sammenlignes så med en beregning hvor skattesystemet i 2017 legges til grunn. Differansen mellom disse to beregningene illustrerer dermed virkningen av vedtatte skatteendringer for 2014, 2015, 2016 og 2017. Det er i analysen tatt utgangspunkt i befolkningssammensetningen, inntekter og formue slik denne er anslått for 2017.

Beregningene omfatter endringene i inntekts-  og formuesbeskatningen av personer i perioden som har vært mulig å regne på i LOTTE-Skatt. Enkelte skatteendringer inngår ikke i analysen. Det gjelder blant annet ordningen med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter, økt skjermingsrente for aksjonærer, skattlegging av lån fra selskap til personlig aksjonær og økninger i påslaget i normrenten. Endringer i selskapsskatten, arveavgiften og andre avgifter inngår heller ikke i analysen, og den tar ikke hensyn til at skattebelastningen kan endres som følge av tilpasninger til nye skatteregler i perioden.

Beregningene for fireårsperioden 2014-2017 gir et anslag på en samlet skattereduksjon på om lag 3,8 mrd. kroner for pensjonister. I denne beregningen er pensjonister definert som personer med hovedinntekt fra trygd og pensjon og med pensjon større enn trygd. I pensjonsbegrepet inngår både pensjon fra folketrygden, inkl. AFP-pensjon, og pensjon fra andre kilder enn folketrygden. Med dette som grunnlag anslås det om lag 839 900 pensjonister samlet i 2017. Tabell 1 viser fordelingsvirkninger av skatteendringene i perioden for disse pensjonistene etter bruttoinntekt.

Tabell 1 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for pensjonister etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig   skatt i 2017.

Prosent

Gjennom-snittlig   skatt i 2017.

Kroner

Gjennom-snittlig   endring i skatt 2013-2017. Kroner

Endring   2013-2017 i pst. av brutto-inntekten 2017

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

42 600

1,2

1 500

-800

-0,6

-500

150 000 -
200 000 kr

109 400

0,9

1 600

-1 300

-0,7

-800

200 000 -
250 000 kr

133 700

4,8

10 700

-3 000

-1,3

-1 200

250 000 -
300 000 kr

131 400

10,8

29 700

-3 400

-1,2

-1 600

300 000 -
350 000 kr

122 500

14,9

48 400

-3 000

-0,9

-2 000

350 000 -
400 000 kr

93 600

17,9

66 700

-3 900

-1,1

-2 500

400 000 -
450 000 kr

62 400

20,0

84 700

-5 200

-1,2

-3 200

450 000 -
500 000 kr

40 700

21,7

102 800

-6 400

-1,3

-3 700

500 000 -
600 000 kr

47 000

23,6

128 400

-8 800

-1,6

-4 800

600 000 -
750 000 kr

29 700

26,1

173 100

-13 700

-2,1

-6 100

750 000 -
1 mill.kr

15 600

29,1

246 100

-17 700

-2,1

-8 900

1 mill. kr og over

11 400

32,3

629 000

-34 400

-1,8

-26 200

I alt

839 900

16,9

58 800

-4 600

-1,3

-2 600

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

I tabellene 2, 3 og 4 er pensjonistgruppen som det er vist til i tabell 1, inndelt etter om pensjonisten er enslig (tabell 2), er samboende eller ektefelle med en annen pensjonist (tabell 3) eller er samboende eller ektefelle med en person som ikke faller inn under definisjonen av pensjonist (tabell 4). Samboeren eller ektefellen kan for eksempel være en person med hovedinntekt fra lønn. Tabellene 3 og 4 viser den gjennomsnittlige skatten og den gjennomsnittlige skatteendringen per skattyter i hvert inntektsintervall og ikke for paret samlet. 

Tabell 2 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for enslige pensjonister etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Prosent

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Endring 2013-2017 i pst. av   brutto-inntekten 2017

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

7 400

4,8

4 200

-1 400

-1,6

-800

150 000 - 200 000 kr

49 000

0,8

1 500

-1 100

-0,6

-700

200 000 - 250 000 kr

76 200

4,5

10 000

-3 100

-1,4

-1 200

250 000 - 300 000 kr

60 800

10,9

29 900

-4 100

-1,5

-1 800

300 000 - 350 000 kr

52 700

15,2

49 200

-4 000

-1,3

-2 300

350 000 - 400 000 kr

37 300

18,2

67 800

-5 100

-1,4

-3 000

400 000 - 450 000 kr

24 600

20,5

86 600

-6 500

-1,5

-3 800

450 000 - 500 000 kr

15 700

22,3

105 700

-7 600

-1,6

-4 200

500 000 - 600 000 kr

18 200

24,2

131 600

-9 900

-1,8

-5 500

600 000 - 750 000 kr

10 700

26,6

175 300

-14 700

-2,2

-6 500

750 000 -
1 mill.kr

4 500

29,7

248 400

-20 400

-2,4

-11 300

1 mill. kr og   over

2 800

31,4

632 700

-44 300

-2,2

-31 400

I alt

359 800

15,8

52 000

-5 000

-1,5

-2 600

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 3 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for pensjonister med ektefelle/samboende som er pensjonist etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Prosent

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Endring 2013-2017 i pst. av   brutto-inntekten 2017

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

30 400

0,5

600

-500

-0,4

-400

150 000 -
200 000 kr

55 400

0,8

1 400

-1 500

-0,9

-1 000

200 000 -
250 000 kr

49 400

5,2

11 700

-2 800

-1,2

-1 200

250 000 -
300 000 kr

57 800

10,8

29 700

-2 800

-1,0

-1 400

300 000 -
350 000 kr

55 200

14,9

48 500

-2 200

-0,7

-1 800

350 000 -
400 000 kr

43 700

17,8

66 700

-3 100

-0,8

-2 300

400 000 -
450 000 kr

29 000

19,9

84 200

-4 400

-1,0

-3 000

450 000 -
500 000 kr

18 600

21,5

102 000

-5 800

-1,2

-3 600

500 000 -
600 000 kr

20 000

23,5

127 500

-8 800

-1,6

-4 900

600 000 -
750 000 kr

11 700

26,2

173 800

-14 900

-2,2

-7 200

750 000 -
1 mill.kr

6 700

28,8

244 300

-18 400

-2,2

-9 500

1 mill. kr og   over

5 100

32,6

637 300

-33 200

-1,7

-28 700

I alt

383 100

16,7

56 900

-4 000

-1,2

-2 500

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 4 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for pensjonister med ektefelle/samboende som ikke er pensjonist etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Prosent

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Endring 2013-2017 i pst. av   brutto-inntekten 2017

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

4 800

3,5

3 200

-1 300

-1,5

-500

150 000 - 200 000 kr

5 000

2,5

4 500

-1 100

-0,6

-400

200 000 - 250 000 kr

8 000

5,3

12 000

-2 800

-1,2

-800

250 000 - 300 000 kr

12 800

10,4

28 700

-3 000

-1,1

-1 300

300 000 - 350 000 kr

14 600

14,0

45 200

-2 300

-0,7

-1 400

350 000 - 400 000 kr

12 600

17,0

63 500

-3 100

-0,8

-1 800

400 000 - 450 000 kr

8 800

19,1

80 700

-4 300

-1,0

-2 300

450 000 - 500 000 kr

6 400

20,6

97 900

-5 000

-1,0

-2 600

500 000 - 600 000 kr

8 700

22,7

124 000

-6 700

-1,2

-3 100

600 000 - 750 000 kr

7 300

25,4

168 900

-10 200

-1,5

-3 900

750 000 -
1 mill.kr

4 500

29,0

246 600

-14 100

-1,7

-5 700

1 mill. kr og   over

3 500

32,5

614 100

-28 500

-1,5

-18 300

I alt

97 000

20,7

91 500

-5 300

-1,2

-2 600

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 5 viser anslag på skatteendringer for trygdede. Beregningene for fireårsperioden 2014-2017 gir et anslag på en samlet skattereduksjon på om lag 1,7 mrd. kroner for denne gruppen. Trygdede er definert som personer med hovedinntekt fra trygd og pensjon og med trygd større enn pensjon. Etter denne definisjonen anslås det om lag 470 300 trygdede samlet i 2017.

Det gjøres oppmerksom på at i trygdebegrepet inngår i tillegg til uføretrygd også dagpenger, arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad og overgangsstønad. Uføretrygd fra både folketrygden og fra andre kilder enn folketrygden inngår.

Tabell 5 Anslått skatt i 2017 og endring i skatt 2013-2017 for trygdede 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Negative tall betyr lettelser. Anslagene for skatteendringer er regnet i forhold til skattereglene for 2013 justert til 2017.

Bruttoinntekt

Antall

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Prosent

Gjennom-snittlig skatt i 2017.

Kroner

Gjennom-snittlig endring i skatt   2013-2017. Kroner

Endring 2013-2017 i pst. av   brutto-inntekten 2017

Herav: Gjennom-snittlig endring i formues-skatt. Kroner

0 - 150 000 kr

20 700

7,1

6 800

-1 200

-1,2

-100

150 000 -
200 000 kr

32 600

11,7

21 300

-2 600

-1,4

-100

200 000 -
250 000 kr

82 100

13,9

31 400

-3 100

-1,4

-200

250 000 -
300 000 kr

107 700

16,8

46 300

-3 200

-1,2

-200

300 000 -
350 000 kr

95 400

18,7

60 300

-3 700

-1,1

-400

350 000 -
400 000 kr

61 300

20,3

75 900

-4 000

-1,1

-600

400 000 -
450 000 kr

33 600

21,5

90 600

-4 800

-1,1

-1 000

450 000 -
500 000 kr

16 200

22,3

105 300

-5 300

-1,1

-1 300

500 000 -
600 000 kr

12 400

23,5

126 800

-6 300

-1,2

-1 500

600 000 -
750 000 kr

5 100

25,5

167 600

-9 500

-1,5

-2 800

750 000 -
1 mill.kr

1 800

27,1

230 800

-13 800

-1,6

-5 700

1 mill. kr og   over

1 300

25,1

484 800

-29 500

-1,5

-12 600

I alt

470 300

18,5

57 500

-3 700

-1,2

-500

               

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Kopi: Arbeids- og sosialdepartementet.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen