Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 2208 fra stortingsrepresentant Moxnes

Om SPU og SPN

Jeg viser til brev 30. august 2019 fra Stortingets presidentskap, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til skriftlig besvarelse:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Ber om en oversikt over SPU og SPN sine investeringer i a) selskaper med virksomhet knyttet til gruvedrift, tømmerhogst, kjøtt, soya og palmeolje og andre økonomiske aktiviteter som medfører fare for avskoging av regnskogen i Amazonas, og at statsråden opplyser om hvilken dialog fondet har med disse selskapene, og vurdere hvorvidt hun kan garantere at våre investeringer ikke bidrar til regnskogødeleggende virksomhet, og b) selskaper eller fond som opererer innen velferdstjenester, som barnehager eller helse og omsorg.»

Svar:
Det er i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN) etablert en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet og henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Departementet fastsetter overordnede rammer for forvaltningen, mens Norges Bank og Folketrygdfondet foretar de faktiske investeringene og utøver eierrettigheter i selskaper uavhengig av departementet. Spørsmålet stortingsrepresentanten stiller er derfor forelagt Norges Bank og Folketrygdfondet.

Jeg viser til vedlagte redegjørelser fra henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet for anslag over SPU og SPN sine investeringer i selskaper med virksomhet som representanten viser til og dialogen med disse.

Norges Bank har i sin redegjørelse gjort rede for hvilken avgrensning som kan være aktuell for å identifisere selskaper som har aktiviteter som medfører fare for avskoging av regnskogen i Amazonas. Banken anslår at SPU ved utgangen av 2018 var investert i 40 selskaper med en slik sektor- og landtilhørighet, med en samlet markedsverdi på om lag 25 mrd. kroner. Det presiseres at banken ikke vurderer at disse selskapene faktisk er ansvarlige for slike aktiviteter. For å undersøke om SPU har eksponering mot selskaper eller fond som opererer innen velferdstjenester, som barnehager eller helse og omsorg, har banken tatt utgangspunkt i indeksleverandørens system for klassifisering av virksomheter. Banken anslår at fondet ved utgangen av 2018 var investert i 116 selskaper med slik virksomhet, til en markedsverdi på om lag 73 mrd. kroner.

Det fremgår videre av Norges Banks redegjørelse at tropisk avskoging har vært tatt opp i dialogen med selskaper over flere år, og at dette også ble tatt inn i forventningsdokumentet om klimaendringer i 2012. Banken har i løpet av 2019 tatt opp avskogingsspørmål i 27 selskapsmøter, og med 22 forskjellige selskaper. Det vises videre til at avskoging er en viktig verdikjedeproblemstilling, og banken forventer at selskaper er åpne om hvordan de avdekker, vurderer og håndterer avskogingsrisiko i egen virksomhet og hos leverandører. Banken har også arbeidet med flere eksterne initiativer for å legge til rette for bedre informasjon og rapportering fra selskaper om disse temaene. Ut i fra hensynet til langsiktig finansiell risiko, har Norges Bank solgt seg ned i enkelte selskaper med bakgrunn i fare for avskoging av tropisk regnskog.

Folketrygdfondet peker i sin redegjørelse på at SPN var investert i 25 selskaper som ikke kan utelukkes å være tilknyttet fare for avskoging i Amazonas, og legger til at disse selskapene i stor grad har innført avbøtende tiltak rettet mot å unngå å bidra til avskoging i Amazonas. Videre vises det til at SPN var investert i fem selskaper som opererer innen velferdstjenester, som barnehager eller helse og omsorg, eller har investeringer innenfor helsetjenester.

Folketrygdfondets erfaring er at selskapene SPN er investert i, og hvor avskoging er et vesentlig tema, tar dette på alvor og ofte er ledende innenfor sin bransje på forebyggende og avbøtende tiltak. Folketrygdfondet rapporterer om antall dialoger knyttet til spesifikke temaer, herunder klima og miljø. Ved utgangen av første halvår 2019 har Folketrygdfondet vært i dialog med 14 selskaper i Norge og 11 i de øvrige nordiske landene om klima og miljø. Det er videre vist til konkrete selskapsdialoger om avskoging i Amazonas.

Jeg viser for øvrig til at målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond er høyest mulig avkastning innenfor et akseptabelt risikonivå. Fondet skal for øvrig forvaltes på en ansvarlig, åpen og kostnadseffektiv måte. Det er bred politisk enighet om investeringsstrategien og rammeverket som er fastsatt for forvaltningen av fondet.

I mandatene for SPU og SPN har Finansdepartementet stilt krav til Norges Banks og Folketrygdfondets arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, og hvor det blant annet er vist til internasjonalt anerkjente standarder som angir normer for god selskapsstyring og forventninger til selskapers håndtering av miljømessige og samfunnsmessige forhold.

Viktige virkemidler Norges Bank og Folketrygdfondet benytter i den ansvarlige forvaltningen er blant annet å fremme prinsipper og forventninger basert på nevnte standarder, dialog med selskaper om aktuelle saker og temaer, klargjøring av forventninger samt å stemme på generalforsamlinger. Risikohåndtering er også en viktig del av arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Jeg mener vi har etablert et godt rammeverk for arbeid med ansvarlig forvaltning av våre felles sparepenger i SPU og SPN, som også høster internasjonal anerkjennelse.

Med hilsen
Siv Jensen

Inspill fra NBIM

Innspill fra Folketrygdfondet

Til toppen