Svar på spm. 235 fra representant Emilie Enger Mehl

Skatter og avgifter på rettslige tjenester

Jeg viser til brev av 10. november 2017 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl. Spørsmålet er oversendt meg som rette vedkommende:

 «Kan statsråden gi et estimat over de årlige inntekter staten har som følge av skatter og avgifter på rettslige tjenester for saker som avgjøres av domstolene?

Begrunnelse:
Viser til Grunnlovsforslag 36 (2015-2016) som er tildelt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene.

Forslaget går ut på at folk ikke skal måtte betale merverdiavgift som legges på rettsgebyrene, og heller ikke måtte betale merverdiavgift på advokatenes salærer når disse er betaling for tjenester advokatene utfører i forbindelse med arbeidet med rettssaker.»

Svar:
Spørsmålet gjelder om det skal betales merverdiavgift på rettsgebyrene og advokaters salærer for tjenester advokater utfører i forbindelse med arbeidet med rettssaker. Videre spørres det etter tall på årlige inntekter av skatter og avgifter på rettslige tjenester. Jeg legger til grunn at spørsmålet særlig gjelder størrelsen på statens merverdiavgiftsinntekter fra rettsgebyrer og advokatutgifter i forbindelse med rettslige tjenester.

Det foreligger flere prinsipielle argumenter for at det skal betales merverdiavgift også ved rettslig arbeid som ytes i forbindelse med sakførsel for domstolene i likhet med annen tjenesteomsetning på dette området. Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlandsk forbruk av varer og tjenester og har til formål å sikre staten inntekter. Dette taler mot unntak og andre særordninger i merverdiavgiftsloven.

Merverdiavgiftsinntektene er ikke innberettet eller kategorisert etter tjenestetype. Det foreligger derfor ikke informasjon over hvor mye merverdiavgift som er innbetalt for de forskjellige tjenester, for eksempel rettslige tjenester. Det foreligger heller ikke statistikk som kan belyse merverdiavgiftsinntektene fra private advokattjenester i forbindelse med rettsaksarbeid. En vurdering av størrelsen på disse inntektene vil kreve utredninger som det ikke er mulig å gjennomføre innenfor tidsrammen for å besvare dette spørsmålet. 

Rettsgebyr er normalt unntatt fra merverdiavgift. Advokattjenester og annen rettslig bistand er imidlertid omfattet av den generelle merverdiavgiftsplikten. Et unntak for enkelte slike tjenester vil medføre avgrensningsproblemer og økte administrative kostnader både for de næringsdrivende og Skatteetaten. Et viktig hensyn bak merverdiavgiftsregelverket er også at det skal være nøytralt. Dette tilsier at merverdiavgiftsplikten skal være så generell som mulig. Merverdiavgift på advokattjenester er også hovedregelen innen EU. 

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen