Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 259 fra stortingsrepresentant Ruth Grung

Sammensetning av utvalg som skal vurdere beskatning av havbruk

Jeg viser til brev av 30. oktober 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ruth Grung.

Spørsmål
«Til grunn for forslaget om en NOU for å vurdere ulike former for beskatning av havbruk, var det en klar føring fra flertallet i Stortinget om en god balanse mellom finans- og næringsinteressene. Under debatten sa tidligere fiskeriminister at det var viktig med god dialog med komiteen når utvalget skulle settes ned. I Forumet som nylig ble opprettet er det ingen som representerer produsentene. Mener ministeren at mandatet og sammensetting av utvalg og forum gir en god balanse mellom finans- og næringsinteresser.»

Svar
Ved behandling av Dokument 8: 192 S (2017-2018) ble det flertall for å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede en ekstraskatt på havbruksnæringen, jf. Innst. 338 S (2017-2018). Regjeringen oppnevnte 7. september 2018 et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten. Samtidig bør skattesystemet utformes slik at selskapene har insentiver til å gjennom­føre lønnsomme investeringer. Utvalget er bedt om å vurdere ulike former for ekstra­beskatning av havbruksnæringen, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift.

Havbruksskatteutvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe og består av medlemmer fra akademia og advokater samt representanter fra LO, NHO og KS. LO er representert ved Grethe Fossli, spesialrådgiver i LO. KS er representert ved ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen, som også er styreleder for Nettverk fjord- og kystkommuner. NHO er representert ved Helge Moen som er daglig leder i Kverva AS. Kverva AS er største aksjonær i SalMar ASA, og Helge Moen er også styremedlem i SalMar ASA. Gjennom NHOs medlem er næringen følgelig direkte representert i utvalget.

Finansdepartementet har også nylig opprettet et forum for Havbruksskatteutvalget bestående av representanter fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter. Utvalget er bedt om å arrangere konsultasjonsmøter med forumet der representantene kan gi innspill og utvalget kan drøfte problemstillinger i arbeidet. Berørte interesseorganisasjoner ble i forkant av opprettelsen av forumet selv bedt om å foreslå representanter til forumet. Både NHO, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Norsk Industri har hver sin representant. I tillegg har også flere av fagekspertene erfaring med havbruksnæringen.

Samlet mener jeg at næringen er godt representert både i utvalget og i forumet for Havbruksskatteutvalget.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen