Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 29 fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati

Om inntekter fra bilrelaterte avgifter

Jeg viser til brev av 4. oktober 2018 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati.

Spørsmål:
Hvor mye utgjorde inntektene fra bilrelaterte avgifter i 2013, og hvor mye anslås det at de vil utgjøre i 2018?

Begrunnelse:
Bil er ikke et luksusgode, men en nødvendighet for mange som bor i Norge. Det er likevel stor politisk uenighet på Stortinget om beskatning av bilistene, ettersom flere partier ønsker et høyt nivå på bil- og bilrelaterte avgifter, deriblant i bompengeprosjekter som vedtas av politiske flertall lokalt.

Regjeringspartiene har gjennom de siste års statsbudsjetter og budsjettforlik i Stortinget gjort flere endringer og lettelser i bilrelaterte avgifter, inkludert bompengeandelen i veiprosjekter. Jeg tillater meg derfor å stille finansministeren spørsmål om hvordan nivået på bilrelaterte avgifter som staten krever inn har utviklet seg siden regjeringsskiftet i 2013, og takker så mye på svaret på forhånd.

Svar:
I boks 13.1. i kapittel 13 i Prop. 1 LS (2018–2019) Skatt, avgifter og toll 2019 er det gjort en beregning hvor en fremstiller inntekter fra bilrelaterte avgifter over tid, fra 2005 frem til 2019. Som bilrelaterte særavgifter regnes her både bruksuavhengige og bruksavhengige avgifter. I denne beregningen er det gjort enkelte forutsetninger for å gjøre tallene sammenliknbare over tid. I henhold til tallene i figuren utgjorde inntektene fra bilrelaterte særavgifter i 2013 vel 60 mrd. kroner. Inntektene er anslått til om lag 48 mrd. kroner i 2018. Med det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2019 er inntektene fra bilrelaterte særavgifter i 2019 anslått til om lag 47 mrd. kroner.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen