Svar på spm. 317 fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete

Bruttonasjonalinntekt

Jeg viser til brev av 5. desember fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete til skriftlig besvarelse:

”I følgje nye tal publisert av SSB 3. desember 2014 utgjorde Bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2013 til saman 50 milliardar kroner, 1,6 prosent meir enn før revisjonen. Kva for nye anslag har regjeringa for BNI i 2014 og 2015 som følgje av dette?"

 Finansdepartementets svar:

Etter at Nasjonalbudsjettet 2015 (Meld. St. 1 (2014-2015)) ble lagt fram har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert resultater av en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. I hovedrevisjonen ble blant annet en ny internasjonal standard for nasjonalregnskap innarbeidet.

 Regjeringen varslet i Nasjonalbudsjettet 2015 at de nye retningslinjene ifølge SSBs anslag isolert sett ville bidra til å øke nivået på bruttonasjonalprodukt (BNP) med mellom 1,5 og 2 pst. De tallene SSB nå har publisert, viser at BNP ble oppjustert med mellom 1,5 og 2,1 pst. for årene 1995-2013. SSBs nye anslag for BNI i 2013 ligger 50 mrd. kroner høyere enn de tallene Statistisk sentralbyrå publiserte i mars i år, og 40 mrd. kroner høyere enn det tallet for BNI i 2013 som er omtalt i Nasjonalbudsjettet 2015. Anslaget i Nasjonalbudsjettet 2015 tok hensyn til tall for BNP i 2013 som SSB publiserte i august.

Regjeringen vil legge fram oppdaterte anslag for norsk økonomi i Revidert nasjonalbudsjett 2015, herunder for BNP og BNI. De oppdaterte anslagene vil ta hensyn til den nye informasjonen fra Statistisk sentralbyrå, foreløpige nasjonalregnskapstall for inneværende år som publiseres i februar og mars 2015 og konsekvensene av andre forhold, herunder ny informasjon om prisene på olje og gass.  

 Med hilsen

 Siv Jensen

Til toppen