Svar på spm. 340 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Fordeling av skattelettelsene i det vedtatte budsjettet for 2015

Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 11. desember 2014 vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

Hvordan fordeler skattelettelsene på det vedtatte 2015-budsjettet seg på inntektsdesiler, hvor mye og hvor stor andel tilfaller landets 15, 10, 5, 2 og 1 pst. rikeste etter formue og de 85 pst. med minst formue, og hvor mye tilfaller landets 0,1 pst. rikeste etter formue og etter inntekt?

Svar:
Tabell 1 viser endring i skatt for ulike inntektsdesiler med vedtatt skatteopplegg for 2015 sammenlignet med referansesystemet for 2015 (2014-regler justert til 2015-nivå).

Tabell 2 viser endringer i gjennomsnittlig og samlet skatt for de ulike intervallene for bruttoinntekt og beregnet nettoformue nevnt i spørsmålet.

Tabell 1 Endring i gjennomsnittlig skatt for ulike inntektsgrupper (desiler) med vedtatt skatteopplegg sammenlignet med referansesystemet for 2015

Desil

Gjennomsnittlig   endring i skatt. Kroner

Gjennomsnittlig   endring i skatt som andel av bruttoinntekten

Andel   av samlet skatt i referanse-systemet.
  Prosent

1

-400

-0,9

0

2

-300

-0,2

1

3

-900

-0,4

3

4

-700

-0,2

5

5

-800

-0,2

6

6

-800

-0,2

8

7

-800

-0,2

10

8

-1   100

-0,2

12

9

-1   600

-0,2

17

10

-4   000

-0,3

38

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Tabell 2 Endring i gjennomsnittlig og samlet skatt for ulike intervaller for bruttoinntekt og beregnet nettoformue1 med vedtatt budsjett for 2015 sammenlignet med referansesystemet for 2015

Gruppering  

Antall   personer1

Samlet   endring i skatt. Mill. kroner

Gjennom-snittlig   endring i skatt. Kroner

Andel   av samlet skatte-lettelse. Prosent

Andel   av samlet skatt i referanse-systemet.
Prosent

Etter   bruttoinntekt

 

 

 

 

 

Topp   0,1 pst.

4 200

-340

-79 860

7

3

Etter   beregnet nettoformue2

 

 

 

 

 

Topp   0,1 pst.

4 200

-700

-167 680

15

2

Topp   1 pst.

42 000

-1 250

-29 870

26

6

Topp   2 pst.

84 000

-1 500

-17 870

31

9

Topp   5 pst.

210 000

-1 960

-9 310

41

15

Topp   10 pst.

420 000

-2 410

-5 730

50

22

Topp   15 pst.

630 000

-2 690

-4 280

56

29

Bunn   85 pst.

3 569 600

-2 100

-590

44

71

  1. Alle personer 17 år og eldre.
  2. Inkluderer beregnet markedsverdi av bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2012. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2015. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Med hilsen
Siv Jensen

 

 

Til toppen