Svar på spm. 359 fra stortingsrepresentant Odd Omland

Kapitaliseringsrenten

Jeg viser til brev datert 7. desember 2016 Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Odd Omland.

Spørsmål
«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Vil statsråden sørge for at vurderingen av kapitaliseringsrenten blir foretatt i løpet av desember, slik at vurderingen blir foretatt for budsjettåret 2017 i tråd med Stortingets vedtak, og sørge for at en forventet reduksjon blir gitt virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter i 2017?

Begrunnelse:
Et flertall på Stortinget bestående av samarbeidspartiene vedtok 5. desember statsbudsjettet for 2017, blant annet med følgende i pkt 36 under Næringsliv: «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for kraftanlegg.»

Under finansdebatten ble dette støttet av opposisjonspartiene. Bakgrunnen for vedtaket må antas å være at en videreføring av kapitaliseringsrenten på 4,5 % , som har stått fast siden 2010, kombinert med gjennomsnittet av de siste fem års rullerende spotmarkedspriser vil gi en reduksjon i eiendomsskatten på vannkraftanlegg i 2017 med nesten 400 millioner kroner, ifølge Sentralskattekontoret.»

Svar
Jeg har merket med anmodningsvedtaket Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre der «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en slik vurdering. Det kan ikke forventes at vurderingen vil kunne presenteres for Stortinget allerede i denne høstsesjonen.

Med hilsen
Siv Jensen

 

 

Til toppen