Svar på spm. 469 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg

Skatteinntekter fra opsjonsbeskatninger i arbeidsforhold

Jeg viser til brev av 6. januar 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til skriftlig svar:

«Hva har Staten fått i skatteinntekter fra opsjonsbeskatninger i arbeidsforhold de siste tre årene, og hvor stor andel av dette gjelder for selskaper som er yngre enn 5 år?

Begrunnelse:
Norge trenger nye arbeidsplasser. Mange av disse vil komme i etablerte bedrifter, men en betydelig andel vil måtte komme fra nye selskaper som vokser seg store. Å styrke vekstmulighetene for norske oppstartsselskaper blir derfor viktig, og en bør ta en grundig vurdering av nye ordninger for å gjøre det gunstigere å kompensere ansatte i oppstartselskaper med opsjoner. Opsjoner kan være et viktig virkemiddel for å skaffe og beholde høykompetent arbeidskraft tidlig i selskapers levetid, når kapitaltilgangen er begrenset. Det vil videre styrke ansattes medeierskap, hvilket er et gode i seg selv.»

Svar:
Jeg er enig i at det er viktig å legge til rette for oppstartselskaper. Et godt generelt virkemiddel er lavere selskapsbeskatning slik vi gjennomfører i skattereformen. Regjeringen har dessuten styrket insentivene til ansattes medeierskap, gjennom å øke den skattefrie fordelen som ansatte mottar fra arbeidsgiver, ved erverv av aksjer i selskapet som den ansatte jobber i. Det skattefrie beløpet er endret fra 1500 kroner til 3000 kroner og endringen gjelder fra 2017.

Fordel ved opsjoner i arbeidsforhold regnes ved innløsning som avlønning av ansatte på linje med andre skattepliktige naturalytelser og ordinær lønn. Skattepliktig fordel (omsetningsverdi – innløsningspris – kostpris (opsjonspremie)) inngår følgelig sammen med alle andre inntekter i beregningen av skatt på personinntekt (trygdeavgift og trinnskatt), skatt på alminnelig inntekt og arbeidsgiveravgift. Det er ikke mulig å skille ut hvor mye av den samlede utlignede skatten som kommer fra enkeltkomponenter. Dette gjelder også fordel av innløsning av opsjoner i arbeidsforhold.

I tabellen nedenfor er det oppgitt samlet rapportert fordel ved innløsning av opsjoner i arbeidsforhold som inngår i skatteberegningen for de tre siste årene som det er tilgjengelig statistikk for (2013, 2014 og 2015). I tillegg oppgis rapportert fordel fra selskaper som er yngre enn 5 år, definert ved tidspunktet for når selskapet er registrert med organisasjonsnummer. Skatteverdien av fordelen avhenger av den enkeltes marginalskatt. For lønnstakere er marginalskatten opp til 54,3 pst. i 2013 og 53,7 pst. i 2014 og 2015 (inklusive arbeidsgiveravgift).

Tabell: Rapportert fordel ved innløsning av opsjoner i arbeidsforhold. Samlet og for selskaper yngre enn 5 år. 2013, 2014 og 2015. Mill. kroner

 

Rapportert fordel, samlet

Rapportert fordel, selskaper yngre enn 5 år

2015

596 389

24 360

2014

522 298

22 372

2013

346 910

  9 988

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen