Svar på spm. 509 fra stortingsrepresentant Masud Gharahkhani

Hvordan vil regjeringen sikre at MVA-fritaket for digitale nyhetsmedier virker etter hensikten?

 Jeg viser til brev av 12. desember 2017 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Masud Gharahkani. Spørsmålet er oversendt fra kulturministeren til meg som rette vedkommende:

«Hvordan vil regjeringen sikre at MVA-fritaket for digitale nyhetsmedier virker etter hensikten?

Begrunnelse:
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) protesterer mot at skatteetaten også har gitt tv-distributører som Altibox og Canal Digital rett til moms-fritak.

Mva-fritaket for digitale nyhetsmedier har vist seg som et viktig bidrag for å sikre et mangfold av .nyhetsmedier. Skal det også ha nødvendig legitimitet, er det viktig at det virker etter hensikten. Ordningen ble innført for å styrke nyhetsmedier og nyhetsbaserte tv-kanaler. Regjeringen må sikre at dette formålet oppfylles.»

Svar:
Etter merverdiavgiftsloven § 6-2 første ledd er omsetning av elektroniske nyhetstjenester, herunder nyhetskanaler på tv, fritatt for merverdiavgift. Fritaket ble innført 1. mars 2016 for å sikre avgiftsmessig likebehandling av nyheter uavhengig av distribusjonsteknologi. Tiltaket fungerer således etter hensikten. Det er et vilkår for fritak at tjenesten i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-2-1.

Av hensyn til likebehandling er merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester knyttet til kriterier ved selve tjenesten og ikke til aktøren som omsetter den. Fritaket gjelder derfor omsetning av elektroniske nyheter i alle ledd i omsetningskjeden, dvs. omsetning fra både produsenter og distributører. Siden næringsdrivende har fradragsrett for inngående merverdiavgift, vil den økonomiske virkningen av fritaket først manifestere seg i siste ledd i kjeden, det vil si ved omsetning til forbruker eller andre som ikke har fradragsrett. Nyheter på TV vil ofte omsettes til forbruker gjennom et distribusjonsselskap.

Hvordan fordelen av fritaket fordeler seg mellom forskjellige tilbydere av nyhetstjenester avhenger av markedsforholdene og avtalene mellom aktørene i omsetningskjeden. Det er ikke mulig å tilordne denne fordelen til bestemte aktører via merverdiavgiftssystemet.

Generelt sett er fritak for merverdiavgift ikke et målrettet virkemiddel for å støtte produksjon av f.eks. journalistikk, bl.a. fordi det er vanskelig å påvirke hvilke aktører som får fordelen av fritaket. Dersom det er TV-distributørene som nyter godt av merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester, er dette en virkning av fritaket som vanskelig kan unngås. Dersom det ønskes å gi støtte til bestemte aktører gjøres det mer effektivt ved å gi direkte støtte via budsjettets utgiftsside.

 

Med hilsen
Siv Jensen

 

Til toppen