Svar på spm. 528 fra Hege Haukeland Liadal

Kompensasjonsordning eiendomsskatt

Jeg viser til brev 12. desember 2017 fra Stortingets president til finansministeren fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal:

Hvor stor kompensasjon kan Sauda, Karmøy og Tysvær påberegne for 2019?

Svar:
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år. Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg var ikke omfattet av regjeringens forslag. Regjeringen foreslo ingen ytterligere lempninger eller kompensasjon for kommunene.

I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 har Stortinget i Innst. 2 S (2017-2018) fremmet følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 75):

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad begrenset til 500 mill. kroner. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1. januar 2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges.»

I Innst. 4 L (2017-2018) presiserer finanskomiteens flertall dette anmodningsvedtaket:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av at man fjerner adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, begrenset oppad til 500 mill. kroner. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1. januar 2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges.»

Regjeringen vil vurdere anmodningsvedtaket på ordinær måte og komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen