Svar på spm. 541 fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen

Tyder tallene fra SSB, som finansministeren presenterte i spørretimen 18. januar på at vi går i riktig retning?

Jeg viser til brev av 19. januar 2017 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Marthinsen til skriftlig besvarelse:

Tyder tallene fra SSB, som finansministeren presenterte i spørretimen 18. på at vi går i riktig retning? 

Begrunnelse:
I spørretimen 18. januar viste finansministeren til ferske tall hun hadde fått fra SSB og uttalte følgende: "Disse tallene som jeg nå presenterer fra SSB tyder på at vi går i riktig retning". Tallene viser for øvrig at sysselsettingsveksten var om lag 33 000 i 2014, 8 000 i 2015 og -6 000 i 2016. Påstanden om at stadig mindre sysselsettingsvekst, ja til og med fall i sysselsettingen, er "riktig retning".

Svar:
Det er tegn til bedring i norsk økonomi. Den økonomiske veksten tok seg opp igjennom fjoråret ifølge informasjon fra Norges Banks regionale nettverk, og bedriftene i nettverket ventet fortsatt vekst fremover. Oppgangen i ledigheten ser ut til å ha stoppet opp.  AKU-ledigheten utgjorde 4,7 pst. av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2016, justert for normale sesongvariasjoner. Det er en reduksjon på 0,2 prosentenheter fra forrige kvartal og AKU-ledigheten var med det på samme nivå som i 1. halvår 2016. Anslag fra SSB, Norges Bank, Finansdepartementet og andre peker i retning av at veksten i BNP for Fastlands-Norge vil bli høyere i 2017 enn i 2016.

Den økonomiske politikken bidrar til vekst. En ekspansiv finanspolitikk trekker opp aktivitet og sysselsetting. Lav rente bidrar til høyere forbruk og investeringer, og svekkelsen av kronen og lavere lønnsvekst styrker konkurranseevnen til norske bedrifter. Det er en viktig forklaring på at sysselsettingen i Norge har økt siden 2013, til tross for at SSB har beregnet at det har vært en nedgang i sysselsettingen knyttet til oljevirksomheten på 50 000 personer siden 2013.

Mye går med andre ord i riktig retning, men oppgangen i norsk økonomi er fortsatt svak. Det gjenspeiles blant annet i at AKU-ledigheten fortsatt er høy og at sysselsettingen ikke holder tritt med befolkningsveksten. Regjeringens viktigste jobb er å sørge for at flest mulig har en jobb å gå til.

Med hilsen 

Siv Jensen

Til toppen