Svar på spm. 641 fra representanten Lisbeth Berg-Hansen

Helårsvirkningen i statsbudsjettet ved innføring av en flypassasjeravgift

Jeg viser til spørsmål nr. 641 fra representanten Lisbeth Berg-Hansen 19. februar 2016 til finansministeren:

«Hva er helårsvirkningen i statsbudsjettet ved innføring av en flypassasjeravgift, og hvorfor er det så stort sprik mellom regjeringens provenyanslag og det flyselskapene selv har beregnet?

Begrunnelse:
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt en inntekt i statsbudsjettet på kr. 1.045 mrd. ved innføring av en flypassasjeravgift. Dette forutsetter at avgiften trer i kraft 1.4. Ved å legge til grunn samme reisemønster på helårsbasis tilsier det at helårsprovenyet blir omlag 1,5 mrd. Når jeg snakker med flyselskapene sier de at med utgangspunkt i reelt reisemønster, vil helårsprovenyet være på om lag 2 mrd. Hva er grunnen til den store differansen på regjeringens tall og flyselskapenes?»

Svar:
Flypassasjeravgiften er forhandlet fram som del av et kompromiss mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Avgiften ble vedtatt i Stortinget den 14. desember 2015. Forslag til regelverk for den nye avgiften har vært på høring, med frist 21. februar. Jeg tar sikte på at avgiften skal iverksettes slik Stortinget har forutsatt, men vil vurdere høringsinnspillene før det tas et endelig standpunkt til innretningen av avgiften.

Jeg er ikke kjent med dokumentasjonen for flyselskapenes ulike anslag, og har derfor ikke grunnlag for å sammenligne Finansdepartementets anslag med flyselskapenes. 

Finansdepartementets anslåtte helårsvirkning ved å innføre en flypassasjeravgift framgår av høringsnotatets kapittel 6, Økonomiske og administrative konsekvenser. Basert på trafikkstatistikk fra Statistisk sentralbyrå og Avinor kan det anslås at det vil bli foretatt mellom 22-23 mill. personreiser med avgang fra norske lufthavner i 2016 når transfer- og transittpassasjerer holdes utenfor. Dersom det legges til grunn at avgiften kan medføre en reduksjon i antall passasjerreiser med inntil 10 pst., kan årlig proveny anslås til om lag 1,6 mrd. kroner. Det er lagt opp til kompensasjoner i henhold til avtaler om statlig kjøp av innenlandske flyruter, og disse anslås å utgjøre om lag 70 mill. kroner årlig. Når det tas hensyn til kompensasjoner, kan årlig proveny anslås til vel 1,5 mrd. kroner. I tråd med normal praksis er det lagt til grunn at endring i en særavgift ikke påvirker samlede inntekter fra merverdiavgiften. Jeg understreker at det vil være meget stor usikkerhet knyttet til provenyanslaget av en slik ny avgift, blant annet fordi forutsetningene om atferdsendringer som følge av avgiften er svært usikre.

Med hilsen
Siv Jensen