Svar på spm. 707 fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum

Forenkling av merverdiavgiftssystemet

Jeg viser til brev 16. januar 2018 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum:

«I regjeringserklæringen som ble lagt frem av de tre partiene Høyre, Frp og Venstre søndag 14. januar går det frem at regjeringen vil forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser. Innebærer dette at regjeringen på sikt ønsker å innføre en felles merverdiavgiftssats eller at regjeringen vil innføre to satser for merverdiavgift?»

Svar:
Regjeringen er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk som stimulerer til økt økonomisk vekst. Et godt og effektivt skatte- og avgiftssystem er vesentlig for å oppnå dette. Jeløya-plattformen er i god overenstemmelse med regjeringens skatte- og avgiftspolitikk så langt. I plattformen pekes det på at skattesystemet må være vekstfremmende og legge til rette for styrket konkurransekraft. Skattenivået skal senkes. Samtidig må skattesystemet forbedres ved å redusere skattesatser og forenkles ved kritisk å gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid. Skattegrunnlagene skal sikres ved å unngå uthuling. Forenklinger i merverdiavgiften og reduksjon av antall merverdiavgiftssatser vil være et av flere tiltak for å oppnå et mer effektivt skatte- og avgiftssystem.

Skatteutvalget (NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi) mente at merverdiavgiften utelukkende bør ha som formål å skaffe staten inntekter. Utvalget viste til at dagens merverdiavgift med reduserte satser, unntak og fritak påvirker sammensetningen av produksjon og forbruk. Videre skaper reduserte satser, unntak og fritak avgrensninger som gir betydelige administrative kostnader for næringsdrivende og skattemyndighetene. I Skattemeldingen (Meld. St. 4 (2015-2016) Bedre skatt) delte regjeringen Skatteutvalgets vurdering om at formålet med merverdiavgiften bør være å skaffe staten inntekter, og at dette oppnås mest effektivt gjennom et enkelt system med færrest mulig unntak.

En reduksjon av antall merverdiavgiftssatser vil gi forenklingsgevinster både for næringsdrivende og Skatteetaten. Ifølge en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll i 2004 om måling av administrative byrder knyttet til merverdiavgiften, hadde virksomheter som solgte varer eller tjenester med flere merverdiavgiftssatser mer enn dobbelt så høye administrative byrder knyttet til merverdiavgiftsreglene sammenlignet med foretak som kun solgte varer og tjenester til én merverdiavgiftssats. Et system med færre satser vil derfor potensielt gi betydelige lettelser i administrative byrder for de næringsdrivende. Regjeringen vil fremme konkrete forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene for Stortinget i statsbudsjettene fremover.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen