Svar på spm. nr. 201 fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum

Spørsmål om Statens pensjonsfond utland

Jeg viser til brev 9. november 2016 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum:

«Kan det bes om tidsserier for 1996 - 2016 for følgende parametere for oljefondet/SPU:

a) Verdien av fondet per norsk statsborger
b) Verdien av fondet
c) Bokførte renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter
d) b) og c) kun for investeringer i USA?»


Svar:
Tabell 1 viser verdien av Statens pensjonsfond utland (SPU) per norske statsborger ved utgangen av hvert år i perioden fra 1996 til og med 2015, samt ved utgangen av tredje kvartal 2016. I tillegg vises verdien av SPU og verdien av fondets investeringer i USA på samme tidspunkt. De oppgitte tallene tar utgangspunkt i Norges Banks regnskapsrapportering for SPU og opplysninger om antall statsborgere fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  

Tabell 1. Verdien av SPU per norske statsborger, total fondsverdi og verdien av fondets investeringer i USA. 1996 til 20161,2

Dato

Verdi av SPU per norske statsborger,

mill. kroner

Verdi av SPU,

mrd. kroner

Verdi av investeringer i USA,

mrd. kroner

31.12.1996

0,01

46

Ikke tilgjengelig3

31.12.1997

0,03

113

29

31.12.1998

0,04

172

47

31.12.1999

0,05

222

62

31.12.2000

0,09

386

104

31.12.2001

0,14

614

178

31.12.2002

0,14

609

184

31.12.2003

0,19

845

284

31.12.2004

0,23

1 016

351

31.12.2005

0,32

1 399

481

31.12.2006

0,40

1 784

567

31.12.2007

0,45

2 019

660

31.12.2008

0,51

2 275

719

31.12.2009

0,58

2 640

854

31.12.2010

0,68

3 077

994

31.12.2011

0,72

3 312

1 105

31.12.2012

0,83

3 816

1 258

31.12.2013

1,09

5 038

1 638

31.12.2014

1,38

6 431

2 344

31.12.2015

1,60

7 475

2 848

30.09.2016

1,52

7 118

2 750

1 SSB har ikke offentliggjort tall for antall statsborgere per 30.09.2016. For dette tidspunktet benyttes antall statsborgere ved inngangen til året.
2 Regnskapsrapporteringen følger i mange tilfeller valuta, og ikke land. Tallene for investeringer i USA er derfor basert på investeringer i amerikanske dollar. Verdien av disse investeringene er beregnet som samlet fondsverdi multiplisert med den prosentvise andelen av fondets samlede investeringer i dollar.
3 Norges Bank har ikke offentliggjort regnskapsrapportering for SPU for 1996. Verdien av investeringer i USA er derfor ikke oppgitt for dette året.


Tabell 2 viser den årlige verdien av mottatte aksjeutbytter, renteinntekter og netto leieinntekter fra eiendom i SPU for hvert år i perioden fra 1996 til og med 2015, samt 2016 frem til utgangen av tredje kvartal.

Tabell 2. Aksjeutbytte, renteinntekter og netto leieinntekter fra eiendom i SPU, mrd. kroner. 1996-20161

År

Aksjeutbytte,

mrd. kroner

Renteinntekter,

mrd. kroner

Netto leieinntekter eiendom, mrd. kroner

1996

0,0

Ikke tilgjengelig

0,0

1997

0,0

3,3

0,0

1998

0,7

5,6

0,0

1999

1,2

6,3

0,0

2000

1,6

9,7

0,0

2001

2,7

14,9

0,0

2002

4,4

18,7

0,0

2003

7,0

19,6

0,0

2004

8,2

26,0

0,0

2005

10,3

27,8

0,0

2006

14,2

43,0

0,0

2007

18,8

52,0

0,0

2008

30,6

62,7

0,0

2009

38,6

56,8

0,0

2010

42,8

47,1

0,0

2011

49,8

48,7

0,2

2012

63,3

46,6

0,7

2013

73,3

52,3

2,2

2014

88,0

65,5

3,7

2015

107,4

78,2

6,9

20162

99,9

53,4

5,8

1 Det første innskuddet i SPU ble gjort i mai 1996 og var i underkant av 2 mrd. kroner, mens det neste innskuddet ble gjort ved utgangen av året. Norges Bank har ikke offentliggjort regnskapsrapportering for SPU for 1996, men siden kapitalen i fondet var lav og den var investert i sju måneder, var renteinntektene dette året også lave. I 1996 og 1997 var fondet kun investert i rentebærende papirer. De første aksjeinvesteringene ble foretatt i 1998, mens de første eiendomsinvesteringene ble gjennomført i 2011. 2 Utbetalinger frem til utgangen av 3. kvartal 2016.

I Norges Banks regnskapsrapportering for SPU er aksjeutbytte, renteinntekter og leieinntekter fra eiendom ikke fordelt på land eller valuta. Tall for bokførte renteinntekter, utbytte og leieinntekter kun for USA er derfor ikke offentliggjort. 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen