Svar på spm.733 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen

Om poseavgiften

Jeg viser til brev 11. mars 2015 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen:

«Hvor mye penger er så langt brukt på å utrede poseavgiften?

Begrunnelse:
I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF/Venstre ble det bestemt at en poseavgift skulle innføres. Avgiften har vært utredet og ute på høring og skulle etter planen innføres fra 15. mars i år. Nå meldes det fra Høyre at avgiften utsettes og fra FrP at den avlyses.»

Svar:
Arbeidet med å følge opp Stortingets vedtak om innføring av en avgift på plast- og papirposer har hovedsakelig blitt utført av Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Det er ikke bevilget spesielle penger til dette arbeidet og dette er på vanlig måte håndtert innenfor gjeldende budsjettrammer. Oppgaven har vært integrert i det løpende arbeidet. Det er derfor vanskelig å anslå de konkrete kostnadene som har påløpt.

Departementet har fulgt opp stortingsvedtaket om poseavgiften på ordinær måte. Det innebar at Toll- og avgiftsdirektoratet ble bedt om å forberede utkast til høringsdokumenter som skulle forelegges departementet før høringsutsendelsen. Stortinget uttrykte eksplisitt at den nye avgiften skulle bygges opp etter mønster av den danske løsningen. Det bidro til å begrense arbeidet i direktoratet.

Direktoratet forestod høring og gjennomgikk de i overkant av 30 innkomne høringsuttalelsene. Direktoratet oppsummerte så høringsuttalelsene og gjorde en ny vurdering av det foreslåtte regelverket som ble sendt departementet. Arbeidet er som nevnt utført innenfor Toll- og avgiftsetatens gitte bevilgninger.

Utover arbeidet som nevnt over har departementet og direktoratet besvart eksterne henvendelsen om poseavgiften. Det har også blitt gjort forberedelser til innføringen av avgiften i Toll- og avgiftsetatens datasystemer, og det ble utarbeidet utkast til informasjonsrundskriv til de avgiftspliktige.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen