Svar på spørsmål nr. 1129 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Jeg viser til brev av 15. juni 2015 fra Stortingets president vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm til skriftlig besvarelse:

«Hvor stor er sysselsettingsøkningen siden regjeringen tiltrådte, og hvordan fordeler denne seg mellom offentlig og privat sektor?»

Finansdepartementets svar:
Ifølge tall fra nasjonalregnskapet har antall sysselsatte økt med i alt 34 400 personer fra 3. kvartal 2013 til 1. kvartal 2015. Innenfor privat sektor har sysselsettingen økt med 25 400 personer, mens det har blitt 9 000 flere sysselsatte i offentlig forvaltning. 

Tabell 1 Antall sysselsatte i 1000 personer. Sesongjusterte tall

 

I alt

Privat sektor1)

Off. forvaltning

3. kv.2013

2723,6

1912,9

810,7

4.kv. 2013

2729, 8

1916,5

813,3

1.kv. 2014

2736,7

1920,9

815,8

2.kv. 2014

2746,0

1930,3

815,7

3.kv. 2014

2752,8

1936,6

816,2

4.kv. 2014

2757,0

1939,0

818,0

1.kv. 2015

2758,0

1938,3

819,7

Endring fra 3.kv. 2013 til 1.kv. 2015

34,4

25,4

9,0

 1)Sysselsatte i «privat sektor» er differansen mellom samlet sysselsetting og sysselsettingen i offentlig forvaltning som målt i nasjonalregnskapet. Offentlig eide foretak inngår i «privat sektor».
Kilde: SSB, nasjonalregnskapet.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen