Svar på spørsmål nr. 276 fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen

Om råd og beslutninger i etikksaker knyttet til SPU

Jeg viser til brev 16. november 2017 fra Stortingets presidentskap, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen:

«Hva mener finansministeren om kvaliteten på Norges Banks siste konklusjoner på anbefalingene fra Etikkrådet?

Begrunnelse:
De fem siste anbefalingene fra Etikkrådet til Norges Bank er ikke tatt til følge. Eksperter mener at det ikke er noen ting som tilsier at anbefalingene er strenge eller ikke godt nok begrunnet. 

To av de fem sakene omhandler selskaper hvor Etikkrådet advarer mot fare for korrupsjon, da selskapene ikke har tatt grep etter tidligere korrupsjonstilfeller. Etikkrådet anbefalte nedsalg, men Norges Bank valgte å beholde eierandelene, og sette selskapene til observasjon.

Samme avgjørelse ble tatt for et selskap der Etikkrådet mente det var en overhengende fare for brudd på menneskerettighetene.

I andre tilfeller har Etikkrådet anbefalt observasjon, mens Norges Bank besluttet å gå i dialog med selskapene, som er en mildere reaksjonsform.

Etikkrådets anbefalinger er faglige og strekker seg gjerne over 15 – 20 sider. Norges Banks konklusjoner på anbefalingene er gjerne på noen få linjer. Dermed kommer det ikke tydelig frem hvorfor Etikkrådets anbefalinger ikke blir fulgt opp av Norges Bank.»

Svar:
Regjeringen er opptatt av åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Disse er det bred politisk oppslutning om.

Organiseringen av arbeidet med observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU er basert på en klar ansvars- og rolledeling, i tråd med Stortingets forutsetninger.Etikkrådet har ansvar for å overvåke porteføljen av selskaper som fondet er investert i og gi råd om observasjon og utelukkelse. Fra 1. januar 2015 er det Norges Banks hovedstyre som treffer beslutninger i slike saker, jf. Meld. St. 19 (2013-2014), Innst. 200 S (2013-2014) og redegjørelsen for nytt rammeverk for ansvarlig forvaltningsvirksomhet i Meld. St. 21 (2014-2015). Tidligere lå beslutningskompetansen hos departementet.

I Innst. 200 S (2013-2014) viste et flertall i finanskomiteen til intensjonen fra evalueringen i 2009 om «et samspill mellom virkemidlene» og rådet fra (det tidligere) Strategirådet om en «sammenhengende kjede av virkemidler». Strategirådet anbefalte at beslutninger om utelukkelse burde tas etter at alle andre virkemidler er blitt vurdert, og mente at det å anvende en kjede av virkemidler ville støtte bedre opp under motivene for utelukkelser basert på selskapers atferd.

Terskelen for utelukkelse av selskaper fra SPU skal være høy. Etikkrådets leder skriver i årsmeldingen for 2015 at: «(…) nye retningslinjer trådte i kraft, retningslinjer som på den ene siden stadfester rådets uavhengige stilling, og som på den andre siden klart sier at vi sammen med Norges Bank inngår i en sammenhengende kjede av virkemidler (…)». Videre at «Virkemiddelkjeden skal fungere slik at utelukkelse er en siste utvei når andre virkemidler har vært vurdert.» For øvrig skriver Etikkrådets leder i rådets årsmelding for 2016 at: «Etikkrådet har hatt rekordhøy aktivitet i 2016, og jeg synes det er gledelig å erfare at dette ikke har ført til rekordmange utelukkelser.»

Norges Bank og Etikkrådet har etablert rutiner for utveksling av informasjon og koordinering. Det er blant annet etablert rutiner for og avholdes regelmessig møter for informasjonsutveksling mellom rådet og banken. Det deles informasjon om aktiviteter rettet mot selskapene i porteføljen og kontakten med selskapene samordnes.

De atferdsbaserte kriteriene i retningslinjene for observasjon og utelukkelse er knyttet til uakseptabel risiko for at selskaper medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. For disse kriteriene kan Etikkrådet gi råd om observasjon eller utelukkelse, mens Norges Banks hovedstyre kan beslutte observasjon, utelukkelse eller eierskapsutøvelse. Et selskap kan settes til observasjon der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen fremover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig.

I retningslinjene for observasjon og utelukkelse, § 6 tredje ledd, heter det at «Før observasjon og utelukkelse (…) besluttes, skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Banken skal se de ulike virkemidlene den har til rådighet i sammenheng og benytte dem på en helhetlig måte.» En slik helhetlig vurdering kan i noen tilfeller innebære at banken beslutter å benytte et annet virkemiddel enn det Etikkrådet har gitt tilråding om. Det overordnede målet er å finne det mest egnede virkemiddelet i hver enkelt sak. I to atferdssaker der Etikkrådet tilrådde observasjon, har Norges Bank besluttet eierskapsutøvelse. Og i tre atferdssaker der Etikkrådet tilrådde utelukkelse, har Norges Bank besluttet observasjon. I øvrige saker har Norges Bank besluttet å følge tilrådingene fra Etikkrådet.

Etikkrådet og Norges Bank legger vekt på åpenhet, og omtaler tilrådinger og beslutninger i sine offentlige rapporter og på sine nettsider. Etikkrådets tilrådinger offentliggjøres når Norges Bank offentliggjør sine beslutninger. Ved utelukkelse opphører dialogen mellom selskapet og fondet, mens ved observasjon og eierskapsutøvelse følges selskapene opp basert på den beslutningen som er fattet. Beslutninger både om observasjon og eierskapsutøvelse innebærer et omfattende arbeid for henholdsvis Etikkrådet og Norges Bank i oppfølgingen. Ved observasjon avgir Etikkrådet årlige rapporter. Varigheten av observasjonsperioden avgjøres i hvert enkelt tilfelle, og Etikkrådet kan når som helst i observasjonsperioden anbefale å utelukke selskapet eller å ta det av observasjonslisten. Ved beslutninger om eierskapsutøvelse vil Norges Bank over tid arbeide for endret atferd fra de aktuelle selskapene. Norges Bank rapporterer årlig om sin formelle dialog med selskaper der det er besluttet eierskapsutøvelse ihht. retningslinjene for observasjon og utelukkelse. I rapporten om arbeidet med ansvarlig forvaltning i 2016 er status for dialogen med disse selskapene omtalt på side 53-54.

Det ble gjort rede for en evaluering av den nye arbeidsdelingen for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU i fondsmeldingen for 2015, og som en del av gjennomgangen av arbeidet med kull- og klimakriteriene i SPU i fondsmeldingen for 2016. Departementet vil fortsette å foreta slike evalueringer regelmessig og omtale dem i de aktuelle fondsmeldingene.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen