Svar på spørsmål nr. 538 fra stortingsrepresentant fra Åsunn Lyngedal

Jeg viser til brev 13. desember 2017 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal. 

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kvinner i finansbransjen slipper å oppleve seksuell trakassering og overgrep på arbeidsplassen?»

Begrunnelse:

«Siden oktober har et stort antall kvinner i en rekke bransjer og sektorer delt sine historier om seksuell trakassering og overgrep. Å si fra er belagt med skam og ubehag. Denne tausheten må brytes og det må være rutiner og et apparat som tar i mot dem som sier fra. Alle saker som kommer opp skal tas tak i og de skal tas på alvor. Også kvinner fra finansbransjen, en bransje med svært lav kvinneandel, har stått frem med alvorlige historier som viser at det må en kulturendring til. En kvinne sier at det er så vanlig å bli befølt på rumpe og bryst at du til slutt tror det er normalt. En annen forteller at hun i sin jobb i et ledende meglerhus opplevde konstant sexpress fra mannlige kolleger. Hun anslår at hun fikk direkte forespørsler om sex fra minst ti av de mannlige kollegene – som regel i forbindelse med jobbarrangementer der alkohol var involvert. Hun opplevde også flere ganger at klienter spurte om sex.

 Ledere i finansbransjen har oppfordret mennene i bransjen til å stå opp for kvinnelige kolleger. Investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene sier til Dagens Næringsliv: ‘Jeg vet at kvinner i finans er blitt trakassert av kunder og ikke har fått den støtten av sine mannlige kolleger som de burde forvente, fordi det er en kunde som har utøvd trakasseringen.’»

Svar:

Den siste tiden har gitt økt oppmerksomhet om seksuell trakassering som et problem i arbeidslivet. Oppslag blant annet i Dagens Næringsliv 9. og 11. desember tyder på at det kan råde en ukultur også i deler av finansbransjen. Seksuell trakassering er ulovlig, og arbeidsgiver skal påse at det ikke forekommer på arbeids­plassen. Jeg er glad for at mange kvinner nå har stått frem og delt sine erfaringer, og registrerer at arbeidsgiverorganisasjonene i finanssektoren gir uttrykk for å ta problemet med seksuell trakassering på alvor. Det kan bidra til et tryggere og mer likestilt arbeidsliv.

Arbeids- og sosialministeren leder regjeringens innsats mot seksuell trakassering i arbeidslivet. Jeg slutter meg til hennes svar 18. desember, utarbeidet i samråd med barne- og likestillingsministeren, på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 534 fra stortingsrepresentant Elsa-May Botten. Arbeids- og sosialministeren skriver blant annet følgende:

«Jeg vil først fastslå at arbeidsmiljøloven fasetter et klart forbud mot at alle former for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og at det er den enkelte arbeidsgiver som har ansvaret for risikovurdering og nødvendig oppfølging i virksomheten. Arbeidstilsynet fører tilsyn med og gir de nødvendige pålegg etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Også arbeidstakere har en uttrykkelig plikt i arbeidsmiljøloven til å si i fra dersom de blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidsmiljølovens generelle varslingsregler, herunder kravet om å utarbeide varslingsrutiner som ble lagt inn fra 1. juli 2017, vil også være viktige i denne sammenhengen.

Seksuell trakassering er også forbudt etter likestillingsloven. Offentlige myndigheter, skolemyndigheter, arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner har en lovpålagt plikt til å jobbe aktivt mot seksuell trakassering innenfor egen virksomhet, og å sette i verk tiltak når det er nødvendig. Forbudet mot seksuell trakassering videreføres i den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft 1. januar 2018.

Regjeringen følger opp innsatsen mot seksuell trakassering i arbeidslivet i samarbeid med arbeidslivets parter. Temaet ble drøftet i møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. desember og skal følges opp av en arbeidsgruppe om likestilling som er satt ned under dette rådet. Her deltar alle hoved­organisasjonene i arbeidslivet sammen med Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Partene i serveringsnæringen har i samarbeid med Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) utarbeidet en informasjons­kampanje som ble lansert i desember og skal følges videre opp i løpet av våren 2018. Myndighetene og partene vil drøfte oppfølgingen med sikte på at informasjonstiltakene skal gjennomføres også i andre deler av arbeidslivet.

Arbeidstilsynet og LDO samarbeider om innsats for å øke kunnskapen til arbeidsgivere og arbeidstakere om hva trakassering og seksuell trakassering er og hvordan dette kan forebygges og hindres på arbeidsplassen. Det lages blant annet en nettbasert veileder med praktiske råd og forslag for å forebygge og hindre seksuell trakassering i bransjen og opplæringsmateriell for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidstilsynet og LDO gjennomfører felles opplæring for inspektører i Arbeidstilsynet og vil utvide sitt samarbeid om innsats mot seksuell trakassering.

Barne- og likestillingsdepartementet vil utrede et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering, slik Stortinget har bedt om. I tillegg har LDO har bedt BLD vurdere et veilednings- og hjelpetilbud og andre forvaltnings­organers rolle i saker om seksuell trakassering. Departementet vil ta med seg innspillene i arbeidet med utredningen.

BLD har tatt initiativ til å arrangere en nasjonal likestillingskonferanse i februar 2018 der temaet seksuell trakassering settes på dagsorden.»

Med hilsen 

Siv Jensen 

Kopi:  
Arbeids- og sosialministeren
Barne- og likestillingsministeren

Til toppen