Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 774 fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Jeg viser til brev 21. januar 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

En eventuell overtakelse av Oslo Børs VPS Holding ASA vil kreve Finansdepartementets godkjenning etter verdipapirhandelloven § 13-3. Vil en slik overtakelse også kreve Forsvarsdepartementets godkjenning etter sikkerhetsloven kapittel 10 eller ev. andre godkjenninger fra myndighetenes side? 

Begrunnelse: 

Oslo børs og Verdipapirsentralen (VPS) representerer hver for seg samfunnsviktige institusjoner og samfunnskritisk infrastruktur. Statsråd Jensen synes å dele oppfatningen om disse institusjonenes særdeles viktige rolle for Norge, jf. bl.a. hennes svar på spørsmål nr. 704 fra representanten Pollestad. Jeg ønsker å få klarlagt hvorvidt en eventuell overdragelse av disse viktige institusjonene også vil vurderes opp mot nasjonale interesser, nasjonal sikkerhet eller andre kriterier av Forsvarsdepartementet eller andre myndigheter.

Svar:

Spørsmålet fra representanten Gjelsvik er overført til meg fra forsvarsministeren for besvarelse.

Jeg viser til mitt svar 17. januar 2019 på spørsmål nr. 704 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad, samt mine svar 4. februar 2019 på spørsmål fra stortingsrepresentantene Ove Trellevik og Eigil Knutsen. Oslo Børs har en viktig rolle i det norske finansielle systemet ved å sikre en god og effektiv kapitaltilgang til norske virksomheter og næringer som betyr mye for norsk økonomi. Verdipapirsentralen (VPS) er en sentral del av konsernet Oslo Børs VPS. VPS er det norske eierregisteret for verdipapirer, og fungerer også som rettsvernsregister og som del av skatterapporteringen i Norge.

Regler om eierkontroll ved erverv av betydelige eierandeler i børs og verdipapirregister følger i dag av verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven. Erverv som fører til at erververen blir eier av 10 prosent eller mer av aksjene eller stemmene i Oslo Børs eller VPS, krever tillatelse fra departementet. Tillatelse kan bare gis når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket, og egnethetsvurderingen skal særlig baseres på kriteriene som er oppstilt i verdipapirhandelloven § 13-3 fjerde ledd og verdipapirregisterloven § 5-2 fjerde ledd.

Den nye loven om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) trådte i kraft 1. januar 2019. Oslo Børs VPS var ikke underlagt den tidligere sikkerhetsloven av 1998.

Finansdepartementet arbeider med å avklare virkeområdet for den nye sikkerhetsloven i finanssektoren, og vil i dette arbeidet bl.a. legge til grunn veiledere som Nasjonal sikkerhetsmyndighet utarbeider i samsvar med den nye sikkerhetsloven § 2-2.

Finansdepartementet vil vurdere søknader om tillatelse til erverv av Oslo Børs VPS innenfor de relevante rettslige rammene som foreligger, herunder vurdere eventuelle nødvendige godkjenninger mv. fra myndighetenes side utover det som følger av verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen