Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 837 fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen

Jeg viser til brev av 30. januar 2019 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Eigil Knutsen.

«I hvilken grad mener statsråden at Oslo Børs er en viktig nasjonal institusjon, og hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få for det kapitalintensive næringslivet dersom Oslo Børs legges under én stor utenlandsk eier?»

Begrunnelse

«Oslo Børs er viktig for norsk økonomi, norsk eierskap og norske arbeidsplasser. Dit går norske bedrifter for å hente kapitalen de trenger for å skape vekst og jobber – både lokalt og ute i verden. Børsen er særlig viktig for det kapitalintensive næringslivet langs kysten. Oslo Børs kjenner selskapene godt, også de små og mellomstore bedriftene. Det er kort vei til kontakt og dialog med børsen og det er lite byråkrati for bedriftene. 

Verdiskapingen langs kysten er kapitalintensiv og avhengig av et velfungerende kapitalmarked med god kjennskap til lokale forhold og lokalt næringsliv. Næringslivet på Vestlandet er verdensledende innenfor sektorene sjømat, shipping og offshore. Bare i Hordaland har de 22 selskapene som er notert på Oslo Børs en markedsverdi på 192 milliarder NOK. De har hentet 16 milliarder kroner i egenkapital på børsen de siste årene, og har lånt 156 milliarder på Børsen.

Oslo Børs er i dag den siste og eneste selvstendige børsen i Norden. På egne ben har den blitt verdens største og viktigste finansielle markedsplass for sjømatsektoren, nest størst i verden på noterte shippingselskaper og nest størst i Europa på energi.

 Sentral finansiell infrastruktur må være uavhengig, nøytral og ha høy integritet. Stortinget anser eierskapet til Oslo Børs som så viktig at eierskapet til børsen er regulert gjennom verdipapirhandelloven (§13-3); de som vil eie mer enn 10 prosent av aksjekapitalen må først godkjennes av Finansdepartementet.»

Svar

Jeg viser til mitt svar av 17. januar 2019 på spørsmål nr. 704 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad og mitt svar på spørsmål nr. 821 fra stortingsrepresentant Ove Trellevik. Oslo Børs har en viktig rolle i det norske finansielle systemet ved å sikre en god og effektiv kapitaltilgang til norske virksomheter og i næringer som betyr mye for norsk økonomi. Eierskapet i et foretak kan over tid være av betydning for konkurransekraft og verdiskapning. Hva som er en god sammensetning av eiere, vil blant annet variere med utviklingen i markedet og virksomhetens utvikling og karakter. Som nevnt vil jeg være forsiktig med å fastslå hva slags eierskap som er mest egnet for Oslo Børs. Det avgjørende er at eierne fortsetter å utvikle og styrke både Oslo Børs som kapitalmarked og de viktige samfunnsfunksjonene i VPS.

Regler om eierkontroll ved kjøp av betydelige eierandeler i børs og verdipapirregister følger i dag av verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven. Erverv som fører til at erververen blir eier av 10 prosent eller mer av aksjene eller stemmene i Oslo Børs eller VPS, krever tillatelse fra departementet. Tillatelse kan bare gis når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket, og egnethetsvurderingen skal særlig baseres på kriteriene som er oppstilt i verdipapirhandelloven § 13-3 fjerde ledd og verdipapirregisterloven § 5-2 fjerde ledd. Kriteriene i verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven er materielt sett like. Det er ikke fastsatt noen kvantitative begrensninger i loven for størrelse på eierskap.

Et særtrekk ved norsk næringsliv er at det er preget av små og mellomstore virksomheter som er særlig avhengig av å kunne reise kapital i det lokale kapitalmarkedet. Det er derfor viktig at børsen er innrettet mot og evner å betjene markedet på en måte som gjør det mulig for disse selskapene å være synlige blant investorer og andre markedsaktører. I egnethetsvurderingen vil det være relevant og viktig å vurdere hvorvidt et erverv av kvalifisert eierandel i børsen vil kunne innebære en svekkelse av børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet.

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen