Svar på spørsmål om norske borgere i Afghanistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmal fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hun har kjennskap til om det befinner seg norske borgere i Afghanistan som tidligere har fått beskyttelse i Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 2832 (2020-2021).
Datert 18.08.2021

Fra representanten Jon Engen-Helgheim (Frp) til utenriksministeren:
Har utenriksministeren kjennskap til om det befinner seg norske borgere i Afghanistan som tidligere har fått beskyttelse i Norge og eventuelt hvor mange har hun kjennskap til? 

Utenriksministerens svar:
Jeg oppfatter spørsmålet slik at representanten ønsker nærmere informasjon om årsaken til at norske borgere nå befinner seg i Afghanistan og derfor anmoder om assistert utreise.  

Norske myndigheter har siden 23. mars 2018 frarådet alle reiser og opphold i Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen, og 4. august i år ble reiserådet skjerpet til å oppfordre alle norske borgere om å forlate landet. Utenriksdepartementet tok beslutningen om å tilby assistert utreise 18. august. Det er mange som ber om hjelp, og Utenriksdepartementet arbeider intenst, i samarbeid med andre berørte etater, med å bistå så mange som mulig.

I vurderingen av hvem som tilbys assistert utreise forholder vi oss til de føringer som er lagt gjennom Meld. St. nr. 12 (2010-2011) Bistand til nordmenn i utlandet. I tråd med stortingsmeldingen tilbys det assistert utreise til alle norske borgere med familie som befinner seg i Afghanistan. I tillegg til nordmenn som har vært der på oppdrag for norske myndigheter, hjelpeorganisasjoner eller pressen, er det mange norske borgere som har familie i Afghanistan eller annen tilknytning til landet. Norske borgeres tidligere oppholdsgrunnlag, eller bakgrunnen for at de befinner seg i Afghanistan, er ikke relevant i vurderingen av om de skal tilbys assistert utreise. Det følger for øvrig av passloven § 6 tredje ledd, jfr. § 5 femte ledd, at det ikke gis begrensinger på gyldighetsområdet til norske pass som følge av at vedkommende tidligere har hatt opphold i Norge på bakgrunn av søknad om beskyttelse. Det er derfor ikke begrensinger på hvilke land disse norske borgerne kan besøke.